Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventi našeho akreditovaného oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou po dobu svého studia připravování zejména na budoucí práci v mateřských školách a jiných obdobných zařízeních pro děti předškolního věku, a dále na práci v mimoškolních zařízeních, jakými jsou školní družiny, školní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže nebo výchovná zařízení. Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o pedagogických pracovnících získají kvalifikaci pro výkon povolání, jako jsou učitel mateřské školy, vedoucí učitel mateřské školy, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga a další.

Studium je zaměřeno na oblasti pedagogiky (s důrazem na pedagogiku předškolní) a psychologie (zejména vývojová a sociální). Praktické dovednosti pak studenti získávají především z oblastí estetické, tělesné a dramatické výchovy, ale také v relevantních výsečích práva či filozofie a etiky. Velký důraz je kladen na jazykovou vybavenost studentů, kteří si volí jazyk anglický nebo německý, a výuka cizích jazyků pak probíhá během celé doby studia. V neposlední řadě jsou absolventi oboru vybaveni obecnými dovednostmi a měkkými kompetencemi (práce s ICT, komunikace, prezentační dovednosti apod.), které mohou využít při běžném provozu mateřské školy či jiného obdobného zařízení a které uplatní obzvláště v řídících pozicích.

Vzhledem k rozsahu odborné praxe jsou absolventi schopni rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. Díky spolupráci s ostatními školami PRIGO mají naši studenti možnost v rámci mentoringového systému BuddyGO pořádat pro děti mateřských a základních škol projektové dny a mimoškolní akce, kde nad rámec povinné praxe aplikují znalosti z výuky při reálných aktivitách.

Skupina PRIGO umožňuje svým studentům také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobyty. Zahraniční spolupráce je jednou z našich priorit, a proto spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol po celém světě.

Uplatnitelnost absolventů
Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 %. To znamená, že úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytli kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Olomouc, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami na základě souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v hlavní budově školy na ulici Blažejské nám. 9 v Olomouci. Studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika nabízí také naše partnerská VOŠ PRIGO v Ostravě, Novém Jičíně a Bruntále.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko Ministerstva školství
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko Krajské hospodářské komory

Pokračujte ve studiu na vysoké škole a za dva roky získejte titul Bc. – navíc se slevou, nebo dokonce zcela zdarma

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO v Havířově v příslušném bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce. Po uznání částí studia absolvovaných na VOŠ je možné studium zvládnout již za dva roky a získat titul Bc. (bakalář). V prezenční formě je vysokoškolské studium pro naše absolventy zdarma. Studentům kombinované formy bakalářského studia pak bude v každém roce studia na Vysoké škole PRIGO při prokázání absolvování některé z vyšších odborných škol PRIGO poskytnuta sleva ve výši 10.000 Kč ze školného hrazeného za vysokoškolské studium.

Školné*

Školné v denní formě vzdělávání je stanoveno na 5.900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).
Školné v kombinované formě vzdělávání je stanoveno na 14.900 Kč ročně, nebo 1.490 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).

* Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Pro další informace navštivte stránku Přijímací řízení.