PRIGO – vyšší odborná škola

PRIGO – vyšší odborná škola je členem skupiny PRIGO, která patří k nejsilnějším a nejúspěšnějším uskupením na vzdělávacím trhu v České republice. Školy PRIGO mají nezastupitelné místo na všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolním vzděláváním a vysokoškolským studiem konče, a ve všech svých aktivitách vycházejí z unikátního certifikovaného vzdělávacího přístupu PriorityGO. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Na PRIGO – vyšší odborné škole ve vzdělávání i mimoškolních aktivitách klademe v souladu s přístupem PriorityGO důraz na rozvoj kritického myšlení studentů, internacionalizaci, nové technologie a digitalizaci, environmentální výchovu a etický přístup k životu či mezigenerační výměnu zkušeností a respektu. Zřizovatelem PRIGO – vyšší odborné školy je Vysoká škola PRIGO, což nám umožňuje nabízet studentům terciární vzdělání nejen s možností úspěšného uplatnění v praxi, ale také s možností dalšího studia na vysoké škole, na které jsou naši absolventi dobře připraveni.

Naše škola nabízí v Olomouci studium v humanitních a přírodovědných vzdělávacích programech Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství a Sociální práce. Po jejich absolvování obdrží student titul DiS. (diplomovaný specialista) a je připraven k výkonu regulovaných povolání podle příslušného zákona. Podle mezinárodní klasifikace vzdělávání je dosažení stupně vyššího odborného vzdělání na stejné úrovni jako dosažení vysokoškolského vzdělání na úrovni bakalářského studijního programu, avšak nepředpokládá přímo navazující magisterské studium na vysoké škole.

Prohlédněte si průvodce naší školou.

Pokud Vás zaujalo vyšší odborné vzdělávání, ale nevyhovuje Vám nabídka oborů PRIGO – vyšší odborné školy, doporučujeme Vám navštívit stránky naší sesterské VOŠ PRIGO, která nabízí v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně studium také v následujících oborech:
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Veterinářství
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dětská sestra
Obecně právní činnost

PRIGO nabízí studium veterinářství – Deník PRÁVO

Skupina škol PRIGO je unikátní sítí moderně vybavených budov, které jsou všem našim studentům k dispozici v několika městech ČR, včetně Olomouce, Ostravy, Havířova, Bruntálu a dalších. V těchto budovách mohou naši studenti pro samostudium i volný čas využít mnoho nadstandardně vybavených PC učeben, knihoven, studoven a sportovišť nebo bister.

Den otevřených dveří proběhne 13. 4. 2024. Individuální návštěvu školy je možné si domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu.

Kam po střední škole?
PRIGO – vyšší odborná škola však nehledá studenty, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy. Vyšší odborné vzdělání je v českém vzdělávacím systému nepostradatelnou složkou poskytující vzdělání na terciární úrovni podobně jako vysoké školy, avšak zaměřené v maximální možné míře na praktickou stránku věci a bezprostřední uplatnění studentů a absolventů v praxi. Je tedy určeno těm uchazečům, kteří nechtějí trávit dlouhé hodiny teoretické přípravy nad definicemi a poučkami, ale chtějí se co nejdříve začlenit do praxe a učit se praxí. Podobně jako na zahraničních „colleges“ tak naši studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale zejména skutečné praktické dovednosti a kompetence potřebné pro okamžité uplatnění v praxi. Do studijních plánů našich vzdělávacích programů je praktická výuka a praxe začleněna hned od prvního ročníku a naši studenti tak ze školních lavic velice rychle nastupují rovnou k výkonu své vytoužené profese.

Kvalitní pedagogové i zázemí
Výuku na naší škole zajišťují zkušení i mladší odborníci z vysokých škol i z praxe. Výuka studentům poskytuje potřebné teoretické znalosti, ale důraz je vždy kladen na otázky spojené s využitím teoretických poznatků v praxi a rozvoj konkrétních dovedností na příkladech z praxe. Ve výuce používáme metody simulačních her, řešíme konkrétní projekty a fiktivní situace či případy vyplývající ze zkušeností našich pedagogů, včetně související judikatury a soudních rozhodnutí. Škola je umístěna v nádherném a klidném prostředí centra města Olomouce, které poskytuje kvalitní zázemí pro volný čas a relaxaci. Budova školy je dobře dostupná osobní i veřejnou dopravou a bezpečný přístup k ní je pro naše studenty i pedagogy zajištěn prostřednictvím čipových karet nebo karet ISIC.

Praxe na PRIGO – vyšší odborné škole

Vyšší odborná škola PRIGO Ostrava, po maturitě

Vyšší odborné vzdělávání má jako profesní terciární vzdělávání jasný cíl – připravit absolventa, který bude schopen okamžitě nastoupit do praxe, začlenit se do týmu a na odpovídající nadprůměrné kvalifikační úrovni vykonávat svou profesi. Pro nás je tento úkol o to zodpovědnější, že připravujeme absolventy pro výkon zákonem regulovaných povolání, jako jsou sociální pracovník nebo učitel v mateřské škole. Abychom jej mohli naplnit, je proto nutné splnit několik základních předpokladů. Prvním z nich je poskytnout studentům takové pedagogy, kteří v praxi působí a jsou v ní úspěšní. U nás se proto nesetkáte s pedagogy, kteří – jak se často stává na vysokých školách – v praxi nikdy nepůsobili. Vždy se jedná o odborníky, kteří úspěšně vykonávají své profese a předávání zkušeností při výuce chápou spíše jako poslání a výzvu, nikoliv jako svůj hlavní zdroj příjmů. Přesto, nebo právě proto, zde nevyučují lidé pochybných kvalit. Na všech školách PRIGO je dosažené vzdělání a kvalifikace na absolutní špičce v ČR. Na naší VOŠ se tak setkáte i s docenty nebo profesory z vysokých škol, kteří však všichni prožili životní etapu, kdy se věnovali své vlastní praxi, a v akademickém světě se pohybují proto, že cítí potřebu věnovat se ve svém oboru také výzkumu a vzdělávání, kdy chtějí své zkušenosti předat mladší generaci.

Dalším předpokladem pro přípravu úspěšně uplatnitelných absolventů je praktická výuka ve škole. Kromě praxe samotné, na které je vyšší odborné vzdělávání postaveno, u nás studenti v rámci praktické přípravy absolvují přípravu na praxi v samotné výuce, která je realizována formou moderních a atraktivních vyučovacích metod. Kdo je připraven, není překvapen – tímto heslem se řídíme a v rámci výuky v bezpečí učebny studenty připravujeme na střet s realitou v praxi prostřednictvím simulací a řešení fiktivních případů na základě praktických zkušeností našich pedagogů. Naši studenti se tak nemusejí bát, že budou jen vhozeni do vody. Před tím je naučíme velmi dobře plavat.

Posledním pilířem praktické přípravy na výkon budoucího povolání je rozvoj klíčových kompetencí. Jedná se zejména o kompetence v oblasti komunikace a práce s lidmi, ale také v oblasti sebeprezentace a sebereflexe. Kromě předmětů, které jsou na tyto záležitosti přímo zaměřené, prostupuje rozvoj obecných kompetencí stejně jako rozvoj kritického myšlení našich studentů všemi předměty. Studenti se naučí prezentovat výsledky své práce, komunikovat s lidmi pomocí řeči těla, ve výuce cizích jazyků se seznámí se zvyklostmi při pracovním jednání v zahraničí, naučí se zvládat konflikty a zátěžové situace nebo svůj vlastní time management.

Mentoring na PRIGO – vyšší odborné škole

Jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech školách PRIGO, je osobní přístup. S ohledem na propojení škol skupiny PRIGO máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo, který posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na novou úroveň. Cílený mentoring tohoto systému propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO, a rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snazší integraci mentorovaných.

Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové – pro nikoho není snadné se hned zapojit. My v PRIGO však bereme osobní přístup opravdu vážně a chceme našim novým studentům životní změnu co možná nejvíce usnadnit. Pro každého studenta naší vyšší odborné školy proto najdeme kamaráda Buddyho z vyššího ročníku. Buddy vás školou provede, dá tip na zajímavé školní akce a stane se vaším parťákem. Samota vás nikdy trápit nebude. Díky Buddymu budete tvořit úspěšný tým, který může třeba reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají. Nově nastupující studenti budou mít k dispozici Buddyho, nebo přesněji jejich tým, který je na e-mailu nebo Messengeru k dispozici 24 hodin denně a reaguje na všechny podněty k řešení.

Studenti PRIGO – vyšší odborné školy s ohledem na obor svého studia přirozeně působí také v roli mentorů. Studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika individuálně mentorují školáčky Buddies z Mateřské školy PRIGO, kde je doprovázejí na akcích pořádaných školkou, dohlížejí na jejich hladkou integraci do školního prostředí a dbají o jejich individuální rozvoj. V rámci studia mimoškolní pedagogiky připravují studenti vyšší odborné školy mnoho projektově orientovaných činností pro žáky základních škol (nejen) skupiny PRIGO. Do všech těchto aktivit se přiměřeně zapojují také studentky a studenti oboru Sociální práce.

Na studenty PRIGO – vyšší odborné školy však také čekají zajímavé akce, na kterých získají zkušenosti od svých starších kolegů. Mohou si u nás například vyzkoušet vysokoškolskou přednášku na Vysoké škole PRIGO nebo přijímačky na vysokou školu nanečisto.

Na to, jak vypadá mentoring ve školách PRIGO, se můžete podívat zde.

Mezinárodní spolupráce

PRIGO – vyšší odborná škola čerpá ze synergie celé skupiny PRIGO v mnoha směrech. Kromě našeho zřizovatele – Vysoké školy PRIGO spolupracujeme zejména s Vyšší odbornou školou a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky PRIGO v Ostravě. To nám umožňuje nabídnout studentům v případě jejich zájmu další rozšíření jazykových kompetencí. Naši studenti mohou získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž je uznávaný ve všech zemích Evropské unie a který usnadní další uplatnění absolventů v případném zahraničním angažmá.

PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. ve Velké Británii, USA, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Slovensku a mnoho dalších. Mezinárodní výměna studentů a pedagogů přispívá k dalšímu rozvoji jejich jazykových kompetencí a vzdělání našich studentů pak získává mezinárodní rozměr. Studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé i delší studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí.

ERASMUS+

VOŠ PRIGO získala jako jedna z mála vyšších odborných škol u nás Listinu programu ERASMUS+ pro vysokoškolské vzdělávání. Naši studenti i pedagogové mají možnost se účastnit zahraničních studijních pobytů na partnerských vysokých školách nebo absolvovat stáže v zahraničních firmách. Vše pod patronací a s financováním pobytu prostřednictvím prostředků Evropské unie. Na VOŠ PRIGO se opačně účastní vysokoškolských stáží také zahraniční studenti a pedagogové.

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021–2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. ERASMUS+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2021–2027. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Listina VOŠ PRIGO programu ERASMUS+ pro vysokoškolské vzdělávání ke stažení zde.

Projekty

Školy skupiny PRIGO jsou úspěšnými řešiteli desítek projektů financovaných z prostředků Evropské unie, regionálních i národních operačních programů, jednotlivých ministerstev ČR, územních samosprávných celků, ale také agentur podporujících vědu a výzkum. Řešíme české i mezinárodní projekty rozvojové spolupráce, vědecko-výzkumné projekty, investiční projekty, projekty na podporu inovací ve vzdělávání a řadu dalších.

PRIGO – vyšší odborná škola je aktuálně řešitelem rozvojového projektu financovaného z prostředků OP VVV pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016770. Tento projekt je zaměřen na kombinaci témat, jako jsou personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Jobs & Projects

Školy PRIGO jsou největším vzdělávacím uskupením v České republice, které se neustále dynamicky rozvíjí. Jsme stabilním zaměstnavatelem, který nabízí mnoho příležitostí k osobnímu růstu. Rádi v našich řadách přivítáme další kolegy, kteří s námi chtějí sdílet filozofii PriorityGO a budovat školu pro život, jaký bude. I my děláme chyby, ale snažíme se zlepšovat a učit se od těch nejlepších. Každý nový člen rodiny PRIGO nám pomáhá, obohacuje nás a posouvá dál. Jste-li ochotni tvrdě pracovat a měnit svět vzdělávání s námi, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Pokud vám však jde pouze o to získat práci a nemáte zájem posouvat dál sebe ani ostatní, obraťte se raději na někoho vhodnějšího.

Životopisy zasílejte, prosím, e-mailem na níže uvedenou adresu. V předmětu e-mailu a životopisu uveďte také typ školy nebo pozici, na které byste chtěli pracovat. Pokud máte projekt, o kterém si myslíte, že by nás mohl zajímat, určitě se také ozvěte nebo nám jej rovnou pošlete spolu se svým životopisem.

Kontakt pro zaslání pracovní nabídky nebo projektu:

Ing. Linda Foltýnová, DiS.
E linda.foltynova@prigo.cz
M +420 733 651 644