Studijní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventi našeho akreditovaného oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou po dobu svého studia připravování zejména na budoucí práci v mateřských školách a jiných obdobných zařízeních pro děti předškolního věku, a dále na práci v mimoškolních zařízeních, jakými jsou školní družiny, školní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže nebo výchovná zařízení. Po absolvování studia je jim udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o pedagogických pracovnících získají kvalifikaci pro výkon povolání, jako jsou učitel mateřské školy, vedoucí učitel mateřské školy, vychovatel, pedagog volného času, asistent pedagoga a další.

Studium je zaměřeno na oblasti pedagogiky (s důrazem na pedagogiku předškolní) a psychologie (zejména vývojová a sociální). Praktické dovednosti pak studenti získávají především z oblastí estetické, tělesné a dramatické výchovy, ale také v relevantních výsečích práva či filozofie a etiky. Velký důraz je kladen na jazykovou vybavenost studentů, kteří si volí jazyk anglický nebo německý, a výuka cizích jazyků pak probíhá během celé doby studia. V neposlední řadě jsou absolventi oboru vybaveni obecnými dovednostmi a měkkými kompetencemi (práce s ICT, komunikace, prezentační dovednosti apod.), které mohou využít při běžném provozu mateřské školy či jiného obdobného zařízení a které uplatní obzvláště v řídících pozicích.

Vzhledem k rozsahu odborné praxe jsou absolventi schopni rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. Díky spolupráci s ostatními školami PRIGO mají naši studenti možnost v rámci mentoringového systému BuddyGO pořádat pro děti mateřských a základních škol projektové dny a mimoškolní akce, kde nad rámec povinné praxe aplikují znalosti z výuky při reálných aktivitách.

Skupina PRIGO umožňuje svým studentům také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobyty. Zahraniční spolupráce je jednou z našich priorit, a proto spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol po celém světě.

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika můžete studovat také na naší partnerské VOŠ PRIGO v Ostravě.

Uplatnitelnost absolventů
Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 %. To znamená, že úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytli kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Olomouc, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami na základě souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v hlavní budově školy na ulici Blažejské nám. 9 v Olomouci. Studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika nabízí také naše partnerská Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO v Ostravě, Novém Jičíně a Bruntále.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko Ministerstva školství
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko Krajské hospodářské komory

Sociální práce

Cílem studia v našem akreditovaném oboru Sociální práce je rozvoj kompetencí studentů pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Absolventi získají znalosti v oblasti teorie a metod sociální práce, nástrojů a cílů sociální politiky, ale zejména praktické dovednosti nutné pro práci s klientem a dalšími subjekty, stejně jako jazykové kompetence. Součástí studia je absolvování odborné praxe v rozsahu požadovaném Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, kterým se celé studium řídí. Tento standard vytváří Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která si klade za cíl zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. PRIGO – vyšší odborná škola, stejně jako její zřizovatel Vysoká škola PRIGO jsou členy této významné instituce.

Absolventům studia je udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o sociálních službách získají kvalifikaci pro výkon povolání sociálního pracovníka. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních nebo ve věznicích a v azylových zařízeních.

Vzhledem k rozsahu odborné praxe jsou absolventi schopni rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. Praxe je realizována v partnerských zařízeních poskytujících sociální služby (církevních, soukromých i veřejných), na odborech sociálních věcí a v dalších institucích, kde je vykonávána sociální práce. Ve spolupráci s ostatními školami PRIGO mají naši studenti také možnost v rámci mentoringového systému BuddyGO pořádat pro vybrané cílové skupiny projektové dny a mimoškolní akce, kde nad rámec povinné praxe aplikují znalosti z výuky při reálných aktivitách.

Skupina PRIGO umožňuje svým studentům také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobytyZahraniční spolupráce je jednou z našich priorit, a proto spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol po celém světě.

Studium probíhá v hlavní budově školy na ulici Blažejské nám. 9 v Olomouci. Studium bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, které je rovněž kvalifikačním předpokladem pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, nabízí také Vysoká škola PRIGO v Havířově. Uchazečům o studium na základě našich zkušeností a s ohledem na rozsah a způsob realizace odborné praxe na vyšší odborné škole absolvovat nejprve toto studium a poté pokračovat v bakalářském studiu na vysoké škole.

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Sociální práce

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce

Pro další informace navštivte stránku Přijímací řízení.

Pokračujte ve studiu na vysoké škole a za dva roky získejte titul Bc. – navíc se slevou, nebo dokonce zcela zdarma

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO v Havířově v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce. Po uznání částí studia absolvovaných na VOŠ je možné studium zvládnout již za dva roky a získat titul Bc. (bakalář). V prezenční formě je vysokoškolské studium pro naše absolventy zdarma. Studentům kombinované formy pak bude v každém roce studia na Vysoké škole PRIGO při prokázání absolvování některé z vyšších odborných škol PRIGO poskytnuta sleva ve výši 10.000 Kč ze školného hrazeného za vysokoškolské studium.