PRIGO – vyšší odborná škola

PRIGO – vyšší odborná škola je členem skupiny PRIGO, která patří k nejsilnějším a nejúspěšnějším uskupením na vzdělávacím trhu v České republice. Školy PRIGO mají nezastupitelné místo na všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolním vzděláváním a vysokoškolským studiem konče, a ve všech svých aktivitách vycházejí z unikátního certifikovaného vzdělávacího přístupu PriorityGO. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Na PRIGO – vyšší odborné škole ve vzdělávání i mimoškolních aktivitách klademe v souladu s přístupem PriorityGO důraz na rozvoj kritického myšlení studentů, internacionalizaci, nové technologie a digitalizaci, environmentální výchovu a etický přístup k životu či mezigenerační výměnu zkušeností a respektu. Zřizovatelem PRIGO – vyšší odborné školy je Vysoká škola PRIGO, což nám umožňuje nabízet studentům terciární vzdělání nejen s možností úspěšného uplatnění v praxi, ale také s možností dalšího studia na vysoké škole, na které jsou naši absolventi dobře připraveni.

Naše škola nabízí v Olomouci studium v humanitních a přírodovědných vzdělávacích programech Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik) a Sociální práce. Po jejich absolvování obdrží student titul DiS. (diplomovaný specialista) a je připraven k výkonu regulovaných povolání podle příslušného zákona. Podle mezinárodní klasifikace vzdělávání je dosažení stupně vyššího odborného vzdělání na stejné úrovni jako dosažení vysokoškolského vzdělání na úrovni bakalářského studijního programu, avšak nepředpokládá přímo navazující magisterské studium na vysoké škole.

Prohlédněte si průvodce naší školou a také průvodce vzděláváním se skupinou PRIGO.

Pokud Vás zaujalo vyšší odborné vzdělávání, ale nevyhovuje Vám nabídka oborů PRIGO – vyšší odborné školy, doporučujeme Vám navštívit stránky naší sesterské VOŠ PRIGO, která nabízí v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně studium také v následujících oborech:
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik)
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaná dětská sestra
Obecně právní činnost

PRIGO nabízí studium veterinářství – Deník PRÁVO

Kam po střední škole?
PRIGO – vyšší odborná škola však nehledá studenty, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy. Vyšší odborné vzdělání je v českém vzdělávacím systému nepostradatelnou složkou poskytující vzdělání na terciární úrovni podobně jako vysoké školy, avšak zaměřené v maximální možné míře na praktickou stránku věci a bezprostřední uplatnění studentů a absolventů v praxi. Je tedy určeno těm uchazečům, kteří nechtějí trávit dlouhé hodiny teoretické přípravy nad definicemi a poučkami, ale chtějí se co nejdříve začlenit do praxe a učit se praxí. Podobně jako na zahraničních „colleges“ tak naši studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale zejména skutečné praktické dovednosti a kompetence potřebné pro okamžité uplatnění v praxi. Do studijních plánů našich vzdělávacích programů je praktická výuka a praxe začleněna hned od prvního ročníku a naši studenti tak ze školních lavic velice rychle nastupují rovnou k výkonu své vytoužené profese.

Kvalitní pedagogové i zázemí
Výuku na naší škole zajišťují zkušení i mladší odborníci z vysokých škol i z praxe. Výuka studentům poskytuje potřebné teoretické znalosti, ale důraz je vždy kladen na otázky spojené s využitím teoretických poznatků v praxi a rozvoj konkrétních dovedností na příkladech z praxe. Ve výuce používáme metody simulačních her, řešíme konkrétní projekty a fiktivní situace či případy vyplývající ze zkušeností našich pedagogů, včetně související judikatury a soudních rozhodnutí. Škola je umístěna v nádherném a klidném prostředí centra města Olomouce, které poskytuje kvalitní zázemí pro volný čas a relaxaci. Budova školy je dobře dostupná osobní i veřejnou dopravou a bezpečný přístup k ní je pro naše studenty i pedagogy zajištěn prostřednictvím čipových karet nebo karet ISIC.

Skupina škol PRIGO je unikátní sítí moderně vybavených budov, které jsou všem našim studentům k dispozici v několika městech ČR, včetně Olomouce, Ostravy, Havířova, Bruntálu a dalších. V těchto budovách mohou naši studenti pro samostudium i volný čas využít mnoho nadstandardně vybavených PC učeben, knihoven, studoven a sportovišť nebo bister.

Den otevřených dveří již proběhl. Individuální návštěvu školy je možné si domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu.