Obecné informace

VOŠ PRIGO Ostrava, diplomovaný specialistaKe studiu na PRIGO – vyšší odborné škole budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni uchazeči do následujících oborů a forem vzdělávání:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání,
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná forma vzdělávání,
  • Sociální práce, denní forma vzdělávání,
  • Sociální práce, kombinovaná forma vzdělávání.

Studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení vyššího odborného vzdělávání získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista). Obory studia jsou akreditovány pro denní i kombinovanou formu vzdělávání. Pro denní i kombinovanou formu lze stále podávat on-line přihlášku.

Více informací k jednotlivým oborům naleznete na stránce Studijní obory. Níže jsou uvedeny podmínky přijetí a doporučená literaturu k přijímacím zkouškám ke studiu jednotlivých oborů.

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím on-line přihlášky,
  • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška zahrnuje rámcový znalostní test z pedagogiky (ukázka zde) a motivační pohovor.
Studenti s průměrem do 1,9 za všechny ročníky studia na střední škole (nezahrnuje vysvědčení za 1. pololetí) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky týkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně oboru studia. Nezbytnou součástí je seznámení potenciálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce:
ROZSYPALOVÁ, Marie. Psychologie a pedagogika I. 1 vyd. Praha: Informatorium, 2003. 186 s. ISBN 978-80-7333-014-9
PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 4. vyd. Praha: Portál, 2015. 272 s. ISBN 978-80-262-0872-3

Obor Sociální práce

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím on-line přihlášky,
  • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška zahrnuje rámcový znalostní test ze základů společenských věd a sociální práce (ukázka zde) a motivační pohovor.
Studenti s průměrem do 1,9 za všechny ročníky studia na střední škole (nezahrnuje vysvědčení za 1. pololetí) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky týkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potenciálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:
KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. 201 s. ISBN 978 80 86572-69-7.
MATOUŠEK, Oldřich a kol.  Základy sociální práce. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-0211-0.

Mimořádné opatření k přijímací zkoušce

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je možno účastnit se přijímací zkoušky pokud:

1. uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň;
2. se prokáže výsledkem negativního POC antigenního či RT-PCR testu ne starším než 7 dnů před konáním zkoušky. Tohle potvrzení je možné nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.