Přijímací řízení

VOŠ PRIGO Ostrava, diplomovaný specialistaKe studiu na PRIGO – vyšší odborné škole budou pro školní rok 2021/2022 přijímáni uchazeči do následujících oborů a forem vzdělávání:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání,
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná forma vzdělávání,
  • Sociální práce, denní forma vzdělávání,
  • Sociální práce, kombinovaná forma vzdělávání.

Studium má standardní délku 3 roky. Po úspěšném ukončení vyššího odborného vzdělávání získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista). Obory studia jsou akreditovány pro denní i kombinovanou formu vzdělávání. Pro denní i kombinovanou formu lze stále podávat on-line přihlášku.

Více informací k jednotlivým oborům naleznete na stránce Studijní obory. Níže jsou uvedeny podmínky přijetí a doporučená literaturu k přijímacím zkouškám ke studiu jednotlivých oborů.

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím on-line přihlášky,
  • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška zahrnuje rámcový znalostní test z pedagogiky (ukázka zde) a motivační pohovor.
Studenti s průměrem do 1,9 za všechny ročníky studia na střední škole (nezahrnuje vysvědčení za 1. pololetí) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky týkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně oboru studia. Nezbytnou součástí je seznámení potenciálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce:
ROZSYPALOVÁ, Marie. Psychologie a pedagogika I. 1 vyd. Praha: Informatorium, 2003. 186 s. ISBN 978-80-7333-014-9
PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 4. vyd. Praha: Portál, 2015. 272 s. ISBN 978-80-262-0872-3

Obor Sociální práce

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím on-line přihlášky,
  • úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška zahrnuje rámcový znalostní test ze základů společenských věd a sociální práce (ukázka zde) a motivační pohovor.
Studenti s průměrem do 1,9 za všechny ročníky studia na střední škole (nezahrnuje vysvědčení za 1. pololetí) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky týkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potenciálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:
KOTLÁN, Igor. Všeobecný přehled a základy práva. 3. vyd. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2020. 201 s. ISBN 978 80 86572-69-7.
MATOUŠEK, Oldřich a kol.  Základy sociální práce. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-0211-0.

Informace pro všechny obory

Přihlaste se ke studiu na školní rok 2021/2022.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 26. 10. 2021.

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku:

Administrativní poplatek za přihlášku do denní formy vzdělávání činí 490 Kč a je splatný do 26. 10. 2021 na účet č. 2131131181/8040 (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.). Administrativní poplatek za přihlášku do kombinované formy vzdělávání činí 0 Kč.

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na adresu olomouc@prigo.cz.

Den otevřených dveří, který se měl uskutečnit dne 24. 4. 2021, byl bohužel s ohledem na současnou epidemickou situaci zrušen. V tento den nás však můžete kdykoliv kontaktovat na telefonním čísle +420 739 659 951 nebo e-mailu eliska.vokalova@prigo.cz, kde si můžete sjednat také individuální návštěvu školy. Pro další kontaktní údaje klikněte zde.

Mimořádné opatření k přijímací zkoušce

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN je možno účastnit se přijímací zkoušky pokud:

1. uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň;
2. se prokáže výsledkem negativního POC antigenního či RT-PCR testu ne starším než 7 dnů před konáním zkoušky. Tohle potvrzení je možné nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Školné

Výši školného k jednotlivým oborům pro studenty přijaté ke studiu od školního roku 2021/2022 naleznete níže. Nabízíme možnost úhrady školného buďto ročně, nebo v měsíčních splátkách. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu. Níže uvedené informace se týkají studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Platba

Číslo účtu: 2131131181/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2020/21, Novák Jan)

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Denní forma studia

Školné činí ročně 5.900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (12 měsíčních splátek).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14.900 Kč, nebo měsíčně 1.490 Kč (12 měsíčních splátek).

Obor Sociální práce

Denní forma studia

Školné činí ročně 5.900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (12 měsíčních splátek).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14.900 Kč, nebo měsíčně 1.490 Kč (12 měsíčních splátek).