Seznam předmětů studijního oboru Diplomovaná dětská sestra

1.ročník – zimní období

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu v dětském věku.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese dětské sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů, charta práv hospitalizovaného dítěte.
7. Komunikace s dětským pacientem a jeho zákonným zástupcem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, pozorování dítěte, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u dětí v jednotlivých oborech pediatrie a dětské chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u dětských pacientů.
12. Péče o novorozence a kojence.
13. Podpora kojení.
14. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii, gynekologii a porodnictví metodou ošetřovatelského procesu.
15. Edukace dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
16. Hra, význam hry.

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a řízení lidského organizmu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet, specifika stavby skeletu v dětském věku.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve v dětském věku.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému, specifika dětského věku.
11. Anatomie dýchacího ústrojí, specifika dětského věku.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání, specifika dětského věku.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní, specifika dětského věku.
15. Metabolizmus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí, specifika dětského věku.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže, specifika dětského věku.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu, specifika dětského věku.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy.

Odborná latinská terminologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní znalost odborné latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

1. Latinská abeceda, délka slabik, přízvuk.
2. Výslovnost.
3. Tvarosloví.
4. Substantiva I.-V deklinace.
5. Slovesa I.-IV. konjugace, sloveso esse.
6. Adjektiva I.,II., III. deklinace, participia prézentu.
7. Číslovky základní 1 – 100, řadové 1 – 20, číslovky podílné a násobné.
8. Substantiva řeckého původu.
9. Latinské a řecké préfixy a sufixy, slova složená.
10. Práce s odborným textem, lékařským slovníkem a jinými jazykovými příručkami.
11. Receptura, diagnóza.
12. Nácvik aktivního užívání latinské terminologie v odborné komunikaci s důrazem na terminologii.

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

Předmět poskytuje studentům informace z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganizmů, předmět poskytne základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Dále je cílem předmětu seznámit studenta se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, se zásadami správného odběru a zasíláním infekčního materiálu a s laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami. Dále se studenti seznámí se základními poznatky z oblasti imunologie, imunity organismu a očkováním, se základními imunologickými technikami, vyšetřeními a léčbou.

1. Definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie), imunologie, epidemiologie a hygieny.
2. Mikroorganismy – jejich klasifikace a základní charakteristika.
3. Odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie.
4. Proces šíření nákazy, infekční onemocnění – jejich charakteristika a diagnostický management.
5. Nákazy – alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření.
6. Nozokomiální nákazy a jejich dopad na ošetřovatelskou péči.
7. Imunita, imunitní systém, očkování, poruchy imunity.
8. Veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běžný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa.

Klinická propedeutika

Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví. Řeší problematiku posouzení aktuálního stavu dítěte prostřednictvím základních metod fyzikálního vyšetření, laboratorní diagnostiky a endoskopických vyšetřovacích metod. Zprostředkovává komplexní pohled na diagnostické postupy a klade důraz na edukační činnost. Umožňuje získat základní vědomosti a praktické dovednosti v oblasti příznaků nemocí, vyšetřovacích metod a v oblasti navazující farmakoterapie, dietoterapie a dalších režimových opatření.

1. Úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví:
• subjektivní příznaky chorob u dětí,
• objektivní příznaky chorob u dětí.
2. Posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření dětského pacienta/klienta sestrou.
3. Propedeutická diagnostika – laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie.
4. Vybrané vyšetřovací metody- příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření:
• rentgenové vyšetřovací metody,
• počítačová tomografii,
• magnetická rezonance,
• ultrazvukové vyšetřovací metody,
• funkční vyšetřovací metody,
• izotopová vyšetření.
5. Diagnostické postupy v kardiologii.
6. Diagnostické postupy a metody v pneumologii.
7. Diagnostické postupy a metody v gastroenterologii.
8. Diagnostické postupy a metody v nefrologii.
9. Diagnostické postupy a metody v hematologii.

Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl

Předmět je koncipován jako teoretický. Vychází z cílů národního programu zdraví. Poskytuje stěžejní informace o hygieně a epidemiologii při ochraně a podpoře veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, nozokomiálních nákaz, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných nevhodným životním prostředím a životním stylem, a jiných významných poruchách zdraví. Seznamuje studenta s obecnou epidemiologií a epidemiologickými metodami práce. Slouží jako podklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Dále seznamuje studenty s běžnými původci infekcí, zásadami jejich kontroly. Předmětem výuky je ochrana zdraví a bezpečnost práce dětské sestry a zdravotnického personálu. Po absolvování modulu by studenti měli být schopni demonstrovat a prakticky aplikovat získané znalosti, důsledně dodržovat principy bariérového režimu při ošetřování pacientů, napomáhat a podporovat pozitivní postoje k zavádění nemocničních programů a individuálních opatření na prevenci šíření infekcí. Studenti se orientují v problematice drogové závislosti, jejich rizicích, prevenci a léčbě a následné péči při závislosti.

1. Úvod do hygieny a epidemiologie:
• základní zákony, vyhlášky, předpisy,
• postavení hygieny v soustavě věd o zdraví člověka a komunity,
• základy hygieny práce, nemoci z povolání, rizika nevhodného pracovního prostředí,
• nemocniční nákazy a jejich prevence, primární a sekundární prevence.
2. Zdravotní politika a systém zdravotní péče v ČR:
• cíle národního programu zdraví,
• regionální programy z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva,
• systém zdravotní péče v ČR a jeho reforma,
• program WHO „Zdraví pro všechny v 21. století“,
• aktivní účast občanů při tvorbě a realizaci zdravotní a sociální politiky.
3. Význam ochrany veřejného zdraví:
• zdravý způsob života,
• socio-ekologický model zdraví, vliv socioekonomických faktorů na zdravotní stav
obyvatelstva,
• odpovědnost za vlastní zdraví, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví,
• komunitní programy ve školách, na pracovištích,
• preventivní programy ve městech a na vesnicích.
4. Metody ochrany veřejného zdraví a jejich využití:
• formy a prostředky preventivních opatření,
• provádění epidemiologických studií a aplikace preventivních programů,
• základy edukační činnosti,
• edukační program – konkrétní aplikace zaměřená na prevenci určitého patologického jevu v komunitě,společnosti.
5. Význam a perspektiva výchova ke zdraví.
6. Zdraví a jeho determinanty:
• definice zdraví a determinanty a faktory zdraví jedince a populace, holistické pojetí zdraví.
7. Program Světové zdravotnické organizace:
• základní údaje o SZO a zdravotní stav obyvatelstva ČR,
• potřeba nové strategie péče o zdraví,
• Národní program podpory zdraví a jeho analýza,
• program „Zdraví pro všechny v 21 století“,
• charakteristika regionu z hlediska zdravotního stavu obyvatelstva a regionální a dílčí programy podpory
• zdraví, jejich cíle a priority,
• zásady tvorby programu podpory zdraví.
8. Zdravý způsob života:
• individuální a společenské podmínky zdravého způsobu života, odpovědnost za vlastní zdraví,
• oblasti zdravého způsobu života, rizikové faktory, poškozování vlastního zdraví,
• rizika vzniku závislostí u dětí a dospívajících,
• biopsychosociální model závislosti,
• výchova ke zdravému způsobu života, vliv medií a reklamy.
9. Zásady pro udržení zdraví a jejich aplikace v každodenním životě:
• prevence – primární, sekundární, terciární.
10. Metody výchovy ke zdraví a jejich využití:
• metody výchovy individuální, skupinové, hromadné,
• formy a prostředky výchovy ke zdraví a základy edukační činnosti,
• sledování efektivity výchovy ke zdraví, Peer výchova.

První pomoc a medicína katastrof

Předmět je koncipován jako praktický. Student si osvojí základní znalosti první pomoci při různých zdraví ohrožujících a poškozujících stavech. Součástí předmětu jsou i poznatky z medicíny katastrof, neodkladné péče a krizového managementu (aktivace složek Integrovaného záchranného systému). Studenti VOŠ PRIGO získávají také praktické zkušenosti v rámci výuky probíhající v areálu MŠ PRIGO. Například jsou seznámeni s plánem první pomoci MŠ, s tím, jak je školen odborný pečující personál atd. Poté konfrontují tyto poznatky s moderními trendy první pomoci.

1. První pomoc – význam, právo, bezpečnost zachránce.
2. Složky integrovaného záchranného systému, tísňové volání
3. Postup při poskytování první pomoci, orientace na místě nehody, dělení raněných.
4. Obvazová technika.
5. Základní polohy raněných, transport raněných.
6. Poruchy vědomí.
7. Poruchy průchodnosti dýchacích cest u dětí a dospělých.
8. Kardiopulmonální resuscitace u dětí a dospělých- dle doporučení Guidelines 2015
9. Využití automatizovaných externích defibrilátorů (AED).
10. Rány, krvácení.
11. Šok, křečové stavy.
12. Poranění kostí a kloubů.
13. Poranění – hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha.
14. Poškození teplem, chladem, chemickými látkami.
15. Akutní otravy.
16. Vybrané interní stavy.
17. Tonutí, oběšení, uškrcení.
18. Nejčastější závažné akutní stavy u dětí.
19. Závažné akutní psychické poruchy.
20. Akutní stavy v gynekologii, překotný porod.
21. Mimořádné události, medicína katastrof.

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte

Modul je koncipován jako teoreticko – praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce dětské sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role dětské sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína- postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester – vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb dítěte, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství – aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Ošetřovatelské postupy

Modul je koncipován jako praktický. Obsah tvoří jádro profesionálních znalostí a dovedností dětské sestry a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na přesném dodržování postupů ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s holistickým přístupem k dítěti, akceptováním jeho práv a dodržování pravidel ochrany a bezpečnosti při práci.

1. Ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek.
2. Nemocniční lůžka pro děti a dospělé, pomocná zařízení lůžka.
3. Vyšetřovací a léčebné polohy.
4. Prevence nozokomiálních nákaz, bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace.
5. Zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy.
6. Péče o hygienu dětí i dospělých.
7. Ošetření dítěte a dospělého s opruzeninami, proleženinami, prevence.
8. Sledování fyziologických funkcí.
9. Ošetřovatelství ve vztahu k dietetice – péče o výživu dětí i dospělých.
10. Povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí i dospělých.
11. Péče o odpočinek a spánek u dětí i dospělých.
12. Péče o pohodlí dítěte a dospělého.
13. Mobilita dítěte a dospělého, koncept bazální stimulace, zajištění tělesné i duševní aktivity.
14. Příjem, překlad, propuštění dítěte a dospělého.
15. Vizita.
16. Péče o tělo zemřelého dítěte a dospělého.
17. Perorální aplikace léků.
18. Místní aplikace léků.
19. Oxygenoterapie.
20. Parenterální aplikace léků.
21. Infuzní terapie.
22. Podávání transfuze a krevních derivátů – ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství.
23. Odběr biologického materiálu.
24. Chirurgické ošetřovatelské postupy.
25. Péče o rány. Management ošetřování chronických ran.
26. Péče o dětského pacienta/klienta se stomií. Management ošetřování stomií.

Filozofie

Předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Upřednostněny budou komunikativní a dialogické přístupy při řešení etických dilemat a problémů, sociální a aplikovaná etika, profesní etika ve zdravotnictví, základní hodnoty práce ošetřovatele, typy etických konfliktů a možnosti profesně etického rozhodování za pomoci profesních sdružení, etických komisí a etických kodexů. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka a schopnost je obhájit.

1. Význam filozofie pro pracovníky nelékařských profesí a pro medicínu.
2. Filozofie hodnot u filozofů indických, čínských a antických, využití těchto hodnot při formování osobnosti zdravotnického pracovníka se zvláštním zřetelem k Hippokratovi.
3. Etický přínos křesťanství a renesance. Vztah středověké medicíny a renesanční filozofie k člověku a k vědám, především k medicíně.
4. Řešení otázky lidského poznání a vědeckých metod filozofů 17- 19. století a jejich využití při vědeckém poznávání včetně medicíny. Osvícenské názory francouzských filozofů a anglických filozofů.
5. Rozvoj přírodních věd a medicíny v 19. století. Filozofické názory ruských filozofů a lékařů.
6. Chápání života, vědomí a pravdy ve filozofických směrech 20. století a se zřetelem na freudismus.
7. Možnost využití freudismu v psychiatrii a neuropatologii, případně v dalších lékařských oborech, využití objevů I. P. Pavlova v medicíně.
8. Možnost využití nejnovější filozofie ve zdravotnictví, filozofické názory amerického lékaře Y. Morena, zakladatele sociometrie a francouzského filozofa, lékaře a humanisty A. Schweitzera s aspektem na jeho základní dílo Filozofie civilizace. Aplikace Masarykových humanitních ideálů na umravnění současné tržní společnosti.
9. Filozofie ošetřovatelské profese v 21. století s orientací na globalizmus a multikulturnost světa a vývoje ve střední Evropě.

Komunikace v ošetřovatelství

Komunikace je jednou z klíčových kompetencí studentů tohoto oboru. Principy PriorityGO uplatňované na VOŠ PRIGO vedou k obousměrné výměně zkušeností a respektu mezi pedagogy a studenty. Studenti pak tyto principy přejímají do svého chování i ve vztahu k dětským pacientům a jejich rodičům. Předmět komunikace v ošetřovatelství tak podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. Předmět je koncipován jako praktický. Vede k osvojení žádoucích postojů k dospělým a dětským pacientům a učí je vhodně s nimi komunikovat adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo socio-kulturním specifikám. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry a pro další účinnou a kvalitní péči o jejich individuální potřeby.

1. Komunikace jako forma sociální interakce.
2. Neverbální komunikace – proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika, nácvik v modelových situacích.
3. Baby masáže. Preterapie.
4. Verbální komunikace – komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci.
5. Rozhovor – obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby, nácvik v modelových situacích.
6. Základy bazální stimulace.
7. Devalvace, evalvace v komunikaci.
8. Naslouchání, interpersonální komunikace, základní komunikační dovednosti.
9. Asertivita, agresivita.
10. Komunikace v zátěžových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným dítětem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů.
11. Řešení modelových situací:
• komunikace s klientem různého věku a zdravotního stavu a na různých úsecích klinické praxe,
• komunikace s příbuznými, komunikační vzorce z pohledu transakční analýzy,
• multikulturní komunikace,
• komunikace s lékařem a dalšími zdravotnickými pracovníky, s praktikanty, komunikace s institucemi, při hledání zaměstnání, osobní prezentace.

Ošetřovatelská praxe

Modul je koncipován jako praktický. Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování individuálních potřeb nemocných, nemocných dětí a adolescentů v rámci praktické výuky v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče.

ROZSAH DENNÍ: 112/ zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 2 týdny/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

ROZSAH DENNÍ: 2 týdny/ zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 3 týdny/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

1.ročník – letní období

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu v dětském věku.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese dětské sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů, charta práv hospitalizovaného dítěte.
7. Komunikace s dětským pacientem a jeho zákonným zástupcem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, pozorování dítěte, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u dětí v jednotlivých oborech pediatrie a dětské chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u dětských pacientů.
12. Péče o novorozence a kojence.
13. Podpora kojení.
14. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii, gynekologii a porodnictví metodou ošetřovatelského procesu.
15. Edukace dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
16. Hra, význam hry.

Anatomie a fyziologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se stavbou a funkcí lidského těla na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a soustavové úrovni ve vztahu k aplikovatelnosti na ošetřovatelskou praxi. Spojení anatomie a fyziologie umožňuje poznat studentům vývoj a funkci orgánů, orgánových soustav a řízení lidského organizmu.

1. Stavba buňky, fyziologie buňky, funkční morfologie tkání.
2. Roviny, osy, základní směry pro orientaci na lidském těle.
3. Stavba, spojení kostí, skelet, specifika stavby skeletu v dětském věku.
4. Stavba příčně pruhovaného svalu, přehled svalových skupin.
5. Fyziologie svalové tkáně.
6. Anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém.
7. Fyziologie srdce a krevního oběhu, krevní oběh plodu, průběh poporodní adaptace
8. Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve, specifika složení a funkcí krve v dětském věku.
9. Lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému.
10. Imunitní systém, fyziologie imunitního systému, specifika dětského věku.
11. Anatomie dýchacího ústrojí, specifika dětského věku.
12. Fyziologie dýchacího ústrojí, fyziologie dýchání, specifika dětského věku.
13. Anatomie trávicího ústrojí, topografické poměry v dutině břišní.
14. Fyziologie trávicího systému, fyziologie trávení a vstřebávaní, specifika dětského věku.
15. Metabolizmus.
16. Anatomie a fyziologie močového ústrojí, specifika dětského věku.
17. Fyziologie ledvin, acidobazická rovnováha tělesných tekutin.
18. Anatomie pohlavního ústrojí muže.
19. Fyziologie pohlavního ústrojí muže.
20. Anatomie pohlavního ústrojí ženy, topografické poměry v malé pánvi.
21. Fyziologie pohlavního ústrojí ženy.
22. Oplození, vývoj embrya a plodu, placenta, fyziologie těhotenství.
23. Charakteristika fyziologického novorozence.
24. Anatomie a fyziologie kůže, specifika dětského věku.
25. Termoregulace.
26. Anatomie velkých žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace organizmu, specifika dětského věku.
27. Anatomie a fyziologie smyslových orgánů.
28. Anatomie nervové soustavy.
29. Fyziologie nervové činnosti, specifika vývoje smyslových orgánů a nervové soustavy.

Farmakologie a toxikologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Podává základní informace z farmakokinetiky a farmakodynamiky, vymezuje pojem léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce. Seznamuje studenta s jednotlivými lékovými skupinami, jejich indikací a kontraindikací, hlavními, vedlejšími a toxickými účinky na dětský organizmus. Pojednává o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organizmus.

1. Obecná farmakologie
2. Speciální farmakologie
3. Toxikologie

Patologie a patofyziologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Student získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu.

1. Patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie.
2. Nemoc a její příčiny.
3. Regresivní změny.
4. Zánět.
5. Infekce a imunita.
6. Progresivní změny.
7. Nádory.
8. Nemoci krve a krvetvorby.
9. Nemoci srdce a cév.
10. Patologie dýchacího ústrojí.
11. Patologie zažívacího ústrojí.
12. Patologie ledvin a vývodných cest močových.
13. Patologie mužského pohlavního ústrojí.
14. Patologie ženského pohlavního ústrojí.
15. Patologie prsní žlázy.
16. Patologie placenty a pupečníku.
17. Patologie plodu a novorozence.
18. Patologie smyslových orgánů.
19. Patologie kůže.
20. Nemoci a poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
21. Nemoci pohybového ústrojí.
22. Patologie nervového systému.

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

Předmět poskytuje studentům informace z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganizmů, předmět poskytne základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Dále je cílem předmětu seznámit studenta se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, se zásadami správného odběru a zasíláním infekčního materiálu a s laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami. Dále se studenti seznámí se základními poznatky z oblasti imunologie, imunity organismu a očkováním, se základními imunologickými technikami, vyšetřeními a léčbou.

1. Definice a náplň oborů: mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie), imunologie, epidemiologie a hygieny.
2. Mikroorganismy – jejich klasifikace a základní charakteristika.
3. Odběr biologického materiálu, kultivace, antimikrobiální terapie.
4. Proces šíření nákazy, infekční onemocnění – jejich charakteristika a diagnostický management.
5. Nákazy – alimentární, respirační, kontaktní, nozokomiální a profesionální, protiepidemická opatření.
6. Nozokomiální nákazy a jejich dopad na ošetřovatelskou péči.
7. Imunita, imunitní systém, očkování, poruchy imunity.
8. Veřejné zdraví a jeho ochrana, prevence infekčních a neinfekčních onemocnění, preventivní a běžný hygienický dozor, zdravotní výchova veřejnosti, legislativa.

Hematologie a transfuziologie

Modul je koncipovaný jako teoretický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické hematologie. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii, seznamuje se způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření, s ohledem na specifika odběrů a hematologických vyšetření u dětí. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství, seznamuje s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků, s indikacemi pro jejich aplikaci, s potransfuzními komplikacemi zejména v pediatrii.

1. Zásady odběru krve pro hematologické a imunohematologické vyšetření, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v hematologické laboratoři, základní pojmy v hematologii a imunohematologii.
2. Krevní obraz, zhotovení a barvení krevního nátěru, diferencování krevního nátěru mikroskopicky – bílé i červené řady, stanovení retikulocytů, trombocytů.
3. Stanovení hematokritu, hemoglobinu, MCV, MCHC, MCH, výpočty z naměřených hodnot krevního obrazu.
4. Hemostáza a koagulační vyšetření, stanovení doby krvácivosti a rezistence kapilár, základní koagulační vyšetření a principy koagulačních metod – APTT, INR.
5. Základní pojmy v transfuziologii – antigen, protilátka, typové krvinky, diagnostická séra, princip aglutinační reakce.
6. Skupinový systém ABO, Rh systém, vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru, Rh antigenů.
7. Vyšetření krevně skupinových protilátek.
8. Hemolytická nemoc novorozenců.
9. Předtransfuzní laboratorní vyšetření, křížová zkouška.
10. Klinické použití krve – krevní deriváty, jejich příprava a výroba, potransfuzní komplikace.
11. Ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství – ošetřovatelský proces.
12. Hematologická a imunohematologická vyšetření se zaměřením na specifika dětského věku.

Klinická propedeutika

Modul poskytuje studentům základní informace z oblasti monitoringu subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví. Řeší problematiku posouzení aktuálního stavu dítěte prostřednictvím základních metod fyzikálního vyšetření, laboratorní diagnostiky a endoskopických vyšetřovacích metod. Zprostředkovává komplexní pohled na diagnostické postupy a klade důraz na edukační činnost. Umožňuje získat základní vědomosti a praktické dovednosti v oblasti příznaků nemocí, vyšetřovacích metod a v oblasti navazující farmakoterapie, dietoterapie a dalších režimových opatření.

1. Úloha sestry při monitorování subjektivních a objektivních příznaků charakterizujících odchylku od zdraví
2. Posouzení zdravotního stavu, anamnéza, fyzikální vyšetření dětského pacienta/klienta sestrou.
3. Propedeutická diagnostika – laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie.
4. Vybrané vyšetřovací metody- příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření
5. Diagnostické postupy v kardiologii.
6. Diagnostické postupy a metody v pneumologii.
7. Diagnostické postupy a metody v gastroenterologii.
8. Diagnostické postupy a metody v nefrologii.
9. Diagnostické postupy a metody v hematologii.

Výživa dítěte a dietetika

Cílem modulu je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výživy dítěte, důležité pro stanovení výživových potřeb ve zdraví s ohledem na jednotlivá vývojová období dítěte, a v nemoci. Modul poskytuje informace o zásadách zdravé výživy, doporučovaných denních dávkách základních živin, vitamínů a minerálních látek a stopových prvků a jejich vhodných potravinových zdrojích. Součástí modulu je také dietetika a vyhodnocování energetické potřeby organismu a možnosti jejího ovlivnění. Dílčím cílem je dovednost vyhodnotit výživovou anamnézu dítěte v rámci ošetřovatelského procesu. Studenti VOŠ PRIGO mají možnost náhledu do reálných výživových plánů, které se připravují pro dětské strávníky v mateřských či základních školách v rámci skupiny PRIGO. V těchto plánech je definována struktura stanovování, kalkulací výživových hodnot dle věkových a jiných kategorií, je zde uvedeno rozprostření denních dávek živin do jednotlivých jídel atd. Studenti si tak tedy mohou ověřit získané teoretické poznatky na reálných praktických příkladech.

1. Energetická a biologická hodnota stravy
2. Alternativní směry ve výživě
3. Výživa dětí
4. Výživa ženy
5. Výživa nemocných
6. Poruchy příjmu potravy

Rehabilitační ošetřovatelství

Předmět je koncipován jako praktický a je základem pro výuku rehabilitačního ošetřovatelství. Jde o soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření směřujících k optimální fyzické funkci organismu. Do léčebné rehabilitace vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu, či pohybového ústrojí vedoucí k následnému snížení aktivity. Je součástí komplexu předmětů ošetřovatelství a rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovednosti z rehabilitační péče a fyzioterapie u dětí, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací po onemocnění. Studenti budou schopni identifikovat nutnost spolupráce s fyzioterapeutem, zajišťovat jednotlivé interakce stanovené fyzioterapeutem v rámci komplexní ošetřovatelské péče o dítě a společně s fyzioterapeutem hodnotit jejich efekt.

1. Rehabilitace, její složky, úloha fyzioterapeuta a ergoterapeuta.
2. Vyšetření hybnosti.
3. Základní fyzioterapeutické a ergoterapeutické postupy v sesterské praxi, týmová spolupráce.
4. Imobilizační syndrom, význam tělesné a psychické aktivity.
5. Základní prvky a principy speciálních fyzioterapeutických technik (např. Bobath, Vojta, aj.).
6. Fyzioterapie u dětí kojeneckého věku (centrální koordinační porucha, opožděný psychomotorický vývoj dítěte, svalová hypotonie, predilekce hlavičky, vrozené deformity nohou, apod.,
7. Fyzioterapie u dětí školního a předškolního věku.
8. Kompenzační pomůcky, jejich rozdělení a možnosti použití.
9. Rehabilitační ošetřování dětského pacienta s poruchou hybnosti – reedukace pohybových a kognitivních funkcí.
10. Manipulace s dětským pacientem v lůžku, polohování, ergonomie, kinestetická mobilizace.
11. Pasivní a aktivní cvičení, polohování, dechová gymnastika.
12. Mobilita na lůžku a vertikalizace, typy lokomoce – pomůcky pro mobilitu a lokomoci.
13. Invalidní vozík a jeho použití, nácvik přesunů a dovedností v interiéru.

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte

Modul je koncipován jako teoreticko – praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce dětské sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role dětské sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína- postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester – vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb dítěte, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství – aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Ošetřovatelské postupy

Modul je koncipován jako praktický. Obsah tvoří jádro profesionálních znalostí a dovedností dětské sestry a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Důraz je kladen na přesném dodržování postupů ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s holistickým přístupem k dítěti, akceptováním jeho práv a dodržování pravidel ochrany a bezpečnosti při práci.

1. Ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek.
2. Nemocniční lůžka pro děti a dospělé, pomocná zařízení lůžka.
3. Vyšetřovací a léčebné polohy.
4. Prevence nozokomiálních nákaz, bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace.
5. Zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy.
6. Péče o hygienu dětí i dospělých.
7. Ošetření dítěte a dospělého s opruzeninami, proleženinami, prevence.
8. Sledování fyziologických funkcí.
9. Ošetřovatelství ve vztahu k dietetice – péče o výživu dětí i dospělých.
10. Povinnosti sestry při vyprazdňování moče a stolice u dětí i dospělých.
11. Péče o odpočinek a spánek u dětí i dospělých.
12. Péče o pohodlí dítěte a dospělého.
13. Mobilita dítěte a dospělého, koncept bazální stimulace, zajištění tělesné i duševní aktivity.
14. Příjem, překlad, propuštění dítěte a dospělého.
15. Vizita.
16. Péče o tělo zemřelého dítěte a dospělého.
17. Perorální aplikace léků.
18. Místní aplikace léků.
19. Oxygenoterapie.
20. Parenterální aplikace léků.
21. Infuzní terapie.
22. Podávání transfuze a krevních derivátů – ošetřovatelství ve vztahu k transfuznímu lékařství.
23. Odběr biologického materiálu.
24. Chirurgické ošetřovatelské postupy.
25. Péče o rány. Management ošetřování chronických ran.
26. Péče o dětského pacienta/klienta se stomií. Management ošetřování stomií.

Etika v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika – vědní obor, základní pojmy, význam etiky v ošetřovatelské praxi.
2. Etické kodexy a normy v práci sestry.
3. Evropská charta práv a svobod, Úmluva o dětských právech.
4. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
5. Helsinská deklarace.
6. Mezinárodní pravidla pro chování sestry z roku 1964.
7. Etické normy v ošetřovatelském povolání.
8. Základní úkoly sestry (ICN 1973).
9. Práva pacientů, dětí.
10. Specifická práva podle věku pacientů a specifických ošetřovatelských oblastí.
11. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení, rovnost mužů a žen v kontextu kultur.
12. Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, práva umírajícího dítěte a jeho rodiny, eutanázie, transplantologie a zákonná úprava v ČR, asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace, problematika obětí domácího násilí, CAN, právní úprava platná v ČR.
13. Kvalita života a etický přístup k předčasně narozeným dětem, handicapovaným dětem.

Obecná a vývojová psychologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání, uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života. Předmět formuje vztah k povolání, rozvíjí profesní kompetence a učí studenty aplikovat psychologické teorie v praxi. Studenti získají studiem vývojové psychologie sebedůvěru a nadhled nad situací, ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni empatie, porozumění a tím i účinnějšího jednání s pacienty, zákonnými zástupci nezletilého. Jsou schopni pomoci při řešení problémů a použít přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

Obecná psychologie
1. Psychologie jako věda – předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplínám, využití psychologie v praxi.
2. Determinace lidské psychiky, vědomí a nevědomí, spánek a snění, kognitivní procesy, motivační a emocionální procesy, regulační vlastnosti, výkonová a dynamická složka osobnosti, metody psychologie.
3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti – jejich třídění
4. Psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace.
5. Struktura a vlastnosti osobnosti – motivační, temperamentové a citové vlastnosti, charakterově-volní vlastnosti, vlastnosti učení.
6. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti.
7. Sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti
Vývojová psychologie
1. Vymezení pojmu ontogenetická psychologie, její vztah k ostatním psychologickým disciplínám.
2. Periodizace vývoje – srovnání Freuda, Piageta, Eriksona.
3. Zákonitosti a principy vývoje, výzkumné, diagnostické i psychoterapeutické metody vývojové psychologie.
4. Přehled ontogenetického vývoje. Prenatální období, postup zrání plodu, nedonošenost a její důsledky. Porod – různé přístupy k vedení porodu, působení prenatálních a perinatálních faktorů.
5. Novorozenecké období, popis základních reflexů, vývoj analyzátorů, rané formy učení, prosociální reakce, interakce matka – dítě, potřeby novorozence, vývoj lokomotoriky, něžná náruč rodičů.
6. Kojenecké období. Gesellovy vývojové zákonitosti. Vývoj lokomotoriky, řečové a sociální reakce. Teorie mateřské deprivace, citové a sociální potřeby, typy interakce rodič – dítě.
7. Období batolete. Vývoj řeči. Jemná a hrubá motorika, intelektové schopnosti, postup socializace. Různá pojetí procesu socializace, personalizace, individualizace.
8. Předškolní věk – kognitivní vývoj od symbolického k názornému myšlení, interiorizace sociálních norem, role, význam hry. Vývoj morálního cítění. Problematika školní zralosti
9. Školní věk. Jeho specifika, faktory vlivu na školní prospěch, autorita učitele, adaptace na školní prostředí, kooperace vs. soutěživost.
10. Pubescence (prepuberta a puberta). Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj, osobnostní zvraty, rané sexuální zkušenosti, profesionální orientace, životní orientace, sebepojetí. Vliv vrstevnické skupiny.
11. Adolescence. Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj.
12. Raná, střední a pozdní dospělost. Specifika, sociální role, pracovní a reprodukční podmínky. Životní styl, rodina a její vývoj. Tvůrčí činnost.
13. Stárnutí a stáří. Involuční změny a jejich bio-psycho-sociální pojetí.
14. Techniky cvičení se specifikací na jednotlivá vývojová období.
15. Nácvik využití stimulačních podnětů při práci s dětmi.
16. Nácvik situací, jak předcházet nevhodným reakcím v důsledku přecitlivělosti na různé podněty v odlišných věkových stadiích.
17. Porozumění pro frustrující situaci dospívajících.
18. Kontakt s rodičem, zákonným zástupcem nezletilého.
19. Výchovné problémy v jednotlivých věkových obdobích, význam rodinné terapie.

Informační systémy ve zdravotnictví

Předmět je koncipován jako praktický a poskytuje úvod do používání různých softwarových souborů, klinických informačních systémů, zpracování textu, prezentace dat, statistické analýzy a online vyhledávání odborných databází. Studenti VOŠ PRIGO mají k dispozici nadstandardní počítačové vybavení s neomezeným přístupem, pedagogové důsledně dbají na rozvoj technických schopností studentů v souladu s principy PriorityGO.

1. Význam informačních komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelské praxe, využití počítačů ve zdravotnickém systému, ochrana a zabezpečení dat.
2. Aplikace: textový procesor – typografické zásady, úprava oficiálních dokumentů, obrázky a grafická úprava dokumentů, hromadná korespondence.
3. Aplikace: tabulkový procesor – funkce, grafy, zpracování hromadných dat, kontingenční tabulky, export a import dat z jiných zdrojů.
4. Elektronická pošta a další možnosti elektronické komunikace
5. Tvorba prezentace v PowerPointu.
6. Zdravotnický software pro praktické a odborné lékaře – základní dokumentace klienta, ambulantní účet, recept a vystavení PN, lékařská zpráva, vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, kapitace, archivace databáze.
7. Nemocniční informační systém – ošetřovatelský proces, podávání stravy, evidence léků, transfúze a transfúzní prostředky.
8. Zdravotnická problematika na internetu – on-line vyhledávání v oblasti ošetřovatelské péče. Portály, servery, lékař, sestra a klient, vyhledávání odborné literatury, zdravotnická statistika.
9. Využití počítačů při výzkumu ve zdravotnictví.
10. Eticko-právní otázky související s využíváním informačních zdrojů – odpovědnost informačních odborníků, nesprávné jednání ve vědě.

Komunikace v ošetřovatelství

Komunikace je jednou z klíčových kompetencí studentů tohoto oboru. Principy PriorityGO uplatňované na VOŠ PRIGO vedou k obousměrné výměně zkušeností a respektu mezi pedagogy a studenty. Studenti pak tyto principy přejímají do svého chování i ve vztahu k dětským pacientům a jejich rodičům. Předmět komunikace v ošetřovatelství tak podstatným způsobem rozvíjí sociálně-komunikativní kompetence studentů a kultivuje jejich vyjadřování a chování. Předmět je koncipován jako praktický. Vede k osvojení žádoucích postojů k dospělým a dětským pacientům a učí je vhodně s nimi komunikovat adekvátně jejich věku, zdravotnímu stavu a dalším osobnostním nebo socio-kulturním specifikám. Tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností sestry při navazování kontaktu a získávání důvěry a pro další účinnou a kvalitní péči o jejich individuální potřeby.

1. Komunikace jako forma sociální interakce.
2. Neverbální komunikace – proxemika, posturologie, haptika, mimika, kinezika, gestika, nácvik v modelových situacích.
3. Baby masáže. Preterapie.
4. Verbální komunikace – komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační kanál, psychologický dopad komunikace na klienta, chyby v komunikaci.
5. Rozhovor – obsah, fáze, druhy, kladení otázek, zaujímání a projevování postojů, chyby, nácvik v modelových situacích.
6. Základy bazální stimulace.
7. Devalvace, evalvace v komunikaci.
8. Naslouchání, interpersonální komunikace, základní komunikační dovednosti.
9. Asertivita, agresivita.
10. Komunikace v zátěžových situacích (např. v terminálním stadiu, s rodinou, s handicapovaným dítětem, s cizincem), prevence a řešení konfliktů.
11. Řešení modelových situací

Pedagogika a edukace v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO má silné zázemí pro výuku pedagogicky zaměřených předmětů. Studenti mohou využívat speciální učebnu pro výuku předškolní pedagogiky přímo v areálu Mateřské školy PRIGO, případně se formou náslechů účastnit samotné výuky v partnerské mateřské škole. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a didaktiky a jejich využití při výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního a celoživotního vzdělávání. Sestra se naučí základním krokům edukačního procesu a jeho praktické aplikaci nejen u dětí, ale i u dalších členů rodiny a zdravotnického týmu.

1. Pedagogika jako věda
2. Kognitivní, psychomotorické, afektivní cíle edukace
3. Didaktika a tvorba edukačního programu:
4. Specifika edukace u dětí, metody a formy skupinové a individuální edukační činnosti
5. Vypracování edukačního portfolia, edukačních intervencí v ošetřovatelských plánech

Ošetřovatelská praxe

Modul je koncipován jako praktický. Cílem modulu je nácvik ošetřovatelských činností a uspokojování individuálních potřeb nemocných, nemocných dětí a adolescentů v rámci praktické výuky v zařízeních primární a sekundární zdravotní péče.

ROZSAH DENNÍ: 112/ letní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 2 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

ROZSAH DENNÍ: 2 týdny/ letní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 4 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe II - letní prázdniny

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta.

ROZSAH DENNÍ: 4 týdny/ letní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 4 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

2.ročník – zimní období

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu v dětském věku.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese dětské sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů, charta práv hospitalizovaného dítěte.
7. Komunikace s dětským pacientem a jeho zákonným zástupcem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, pozorování dítěte, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u dětí v jednotlivých oborech pediatrie a dětské chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u dětských pacientů.
12. Péče o novorozence a kojence.
13. Podpora kojení.
14. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii, gynekologii a porodnictví metodou ošetřovatelského procesu.
15. Edukace dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
16. Hra, význam hry.

Farmakologie a toxikologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Podává základní informace z farmakokinetiky a farmakodynamiky, vymezuje pojem léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce. Seznamuje studenta s jednotlivými lékovými skupinami, jejich indikací a kontraindikací, hlavními, vedlejšími a toxickými účinky na dětský organizmus. Pojednává o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organizmus.

1. Obecná farmakologie
2. Speciální farmakologie
3. Toxikologie

Patologie a patofyziologie

Předmět je koncipován jako teoretický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových soustavách a organismu. Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Student získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu.

1. Patologie, patologie a patofyziologie v systému lékařských věd a oborů, metody patologie.
2. Nemoc a její příčiny.
3. Regresivní změny.
4. Zánět.
5. Infekce a imunita.
6. Progresivní změny.
7. Nádory.
8. Nemoci krve a krvetvorby.
9. Nemoci srdce a cév.
10. Patologie dýchacího ústrojí.
11. Patologie zažívacího ústrojí.
12. Patologie ledvin a vývodných cest močových.
13. Patologie mužského pohlavního ústrojí.
14. Patologie ženského pohlavního ústrojí.
15. Patologie prsní žlázy.
16. Patologie placenty a pupečníku.
17. Patologie plodu a novorozence.
18. Patologie smyslových orgánů.
19. Patologie kůže.
20. Nemoci a poruchy žláz s vnitřní sekrecí.
21. Nemoci pohybového ústrojí.
22. Patologie nervového systému.

Biofyzika

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty se základy lékařské biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod, využívaných zejména v pediatrii. Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tyto diagnostické a terapeutické metody prováděny, s ohledem na využití v pediatrické ošetřovatelské praxi. Obsahem modulu je také problematika biofyzikálních projevů živého organismu a problematika vlivu fyzikálních faktorů na lidský organismus.

1. Molekulová biofyzika: hmota a její struktura, elementární částice, molekulové vlastnosti látek skupenské stavy, transportní děje v organismu – difúze, osmóza, osmotický tlak.
2. Účinky fyzikálních faktorů na lidský organismus – gravitační vlivy, klimatické vlivy, vliv podtlaku a přetlaku.
3. Biomechanika pohybového systému: biomechanické funkce kostí, svalů, kloubů, šlach.
4. Biofyzika krevního oběhu: krevní tlak, krevní průtok a jejich měření.
5. Biomechanika dýchání: dechové objemy, vitální kapacita plic, spirometrie.
6. Biofyzika smyslového vnímání: biofyzika vidění, dioptrický systém oka, vyšetření zraku, optické přístroje, fyziologická akustika, sluchový orgán a jeho funkce, vyšetření sluchu.
7. Elektřina a magnetismus: elektrické pole, elektrický proud, elektromagnetické vlnění a účinky na lidský organizmus, elektrické vlastnosti tkání, magnetické pole a jeho účinky na živé organizmy, akční potenciál, jeho vznik a šíření, akční potenciály srdeční, mozkové, svalové, léčebné využití elektrického proudu.
8. Termometrie – tělesná teplota a její regulace, termometrie, teploměry a jejich druhy.
9. Fyzikální základy radiologických vyšetřovacích a léčebných metod: druhy a zdroje ionizujícího záření, biologické účinky, léčebné a vyšetřovací metody, radiační ochrana obyvatelstva.
10. Fyzikální základy balneologie.
11. Fyzikální principy vybraných léčebných metod: mechanoterapie, masáž, elektroterapie, diatermie, laser, radioterapie, magnetoterapie, hydroterapie, dialýza apod.,

Biochemie

Modul je koncipován jako teoretický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické biochemie, s ohledem na jejich využití v ošetřovatelské praxi. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchovávání a odesílání ke zpracování do laboratoří. Poskytuje studentům přehled metod biochemických vyšetření se zaměřením na specifika dětského věku.

1. Klinická biochemie, charakteristika oboru, úkoly laboratoře klinické biochemie.
2. Mezinárodní soustava SI, systém referenčních hodnot, odlišnosti dětského věku.
3. Preanalytická část vyšetření – zásady odběru biologického materiálu pro biochemické vyšetření – metody a techniky, označování, uchovávání, zasílání a zpracování biologického materiálu, chyby při odběru a jejich vliv na výsledek vyšetření se zaměřením na specifika dětského věku.
4. Analytická část vyšetření – druhy metod používaných v laboratoři klinické biochemie.
5. Principy biochemických vyšetření – orientační přehled metod vyšetření biologického materiálu.

Genetika a prenatální diagnostika

Předmět je koncipován jako teoretický. Studenti se seznámí se základními principy genetiky, dědičnosti na úrovni molekul, buněk a organismů s důrazem na lidskou genetiku. Součástí předmětu jsou informace o genealogických a cytologických vyšetřeních. Součástí předmětu jsou základní soubory genetických vad, metody genetického screeningu a hodnocení rizik v rámci genetického poradenství.

1. Obecná genetika.
2. Cytologické základy dědičnosti.
3. Molekulární genetika.
4. Základy dědičnosti.
5. Klinická genetika.
6. Člověk a genetika.
7. Přehled dědičných chorob
8. Zrození člověka.
9. Genetické inženýrství.

Radiologie a nukleární medicína

Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje studenty s odbornou činností a náplní oborů radiodiagnostika, radiologie, radioterapie a nukleární medicína včetně ošetřovatelské péče, mezioborové spolupráce a radiační ochrany. Předává poznatky o technickém vybavení RTG pracovišť a účincích záření na lidský organismus. Seznamuje studenty se základy vyšetřování RTG zářením, ultrazvukem, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí, aj. Podává základní informace o fyzikální podstatě zobrazovacích radiologických technologií a jejich potenciálních rizicích na člověka. Zabývá se zásadami indikování diagnostických postupů, efektivní přípravou dětí k těmto vyšetřením i s ošetřovatelskou péčí v celém průběhu vyšetření a po vyšetření.

1. Radiologie jako medicínský obor; radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína; mezioborová spolupráce.
2. Biologické účinky ionizujícího záření, první pomoc, možnosti a principy radiační ochrany, ochrana zdraví obyvatelstva při úniku radioaktivních látek, legislativní úpravy- zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
3. Základy fyziky ionizujícího záření, vlastnosti rtg záření, tvorba rtg obrazu.
4. Technické vybavení RTG pracovišť, přístroje klasické rentgenologie.
5. Základy skiagrafických technik; skiagrafie a skiaskopie.
6. Kontrastní látky, angiologická vyšetření, intervence.
7. Principy a indikace vyšetření počítačovou tomografií, hybridní zobrazovací metody, postprocesingové metody – rekonstrukce obrazu 2D, 3D.
8. Principy ultrasonografických vyšetření a jejich aplikace.
9. Principy a indikace vyšetření magnetickou rezonancí.
10. Radionuklidová diagnostika.
11. Dokumentace vedená na pracovištích se zdrojem ionizujícího záření.
12. Veličiny a jednotky dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrany, ochrana před zářením.
13. Příprava dětských pacientů k vybraným radiodiagnostickým, ultrasonografickým vyšetřením a magnetické rezonanci a dalším speciálním vyšetřením.
14. Ošetřovatelská péče o dětského pacienta v celém průběhu těchto vyšetření a po vyšetření.

Rehabilitační ošetřovatelství

Předmět je koncipován jako praktický a je základem pro výuku rehabilitačního ošetřovatelství. Jde o soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření směřujících k optimální fyzické funkci organismu. Do léčebné rehabilitace vstupují pacienti, kteří mají poruchu určitého orgánu, či pohybového ústrojí vedoucí k následnému snížení aktivity. Je součástí komplexu předmětů ošetřovatelství a rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovednosti z rehabilitační péče a fyzioterapie u dětí, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací po onemocnění. Studenti budou schopni identifikovat nutnost spolupráce s fyzioterapeutem, zajišťovat jednotlivé interakce stanovené fyzioterapeutem v rámci komplexní ošetřovatelské péče o dítě a společně s fyzioterapeutem hodnotit jejich efekt.

1. Rehabilitace, její složky, úloha fyzioterapeuta a ergoterapeuta.
2. Vyšetření hybnosti.
3. Základní fyzioterapeutické a ergoterapeutické postupy v sesterské praxi, týmová spolupráce.
4. Imobilizační syndrom, význam tělesné a psychické aktivity.
5. Základní prvky a principy speciálních fyzioterapeutických technik (např. Bobath, Vojta, aj.).
6. Fyzioterapie u dětí kojeneckého věku (centrální koordinační porucha, opožděný psychomotorický vývoj dítěte, svalová hypotonie, predilekce hlavičky, vrozené deformity nohou, apod.,
7. Fyzioterapie u dětí školního a předškolního věku.
8. Kompenzační pomůcky, jejich rozdělení a možnosti použití.
9. Rehabilitační ošetřování dětského pacienta s poruchou hybnosti – reedukace pohybových a kognitivních funkcí.
10. Manipulace s dětským pacientem v lůžku, polohování, ergonomie, kinestetická mobilizace.
11. Pasivní a aktivní cvičení, polohování, dechová gymnastika.
12. Mobilita na lůžku a vertikalizace, typy lokomoce – pomůcky pro mobilitu a lokomoci.
13. Invalidní vozík a jeho použití, nácvik přesunů a dovedností v interiéru.

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte

Modul je koncipován jako teoreticko – praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce dětské sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role dětské sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína- postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester – vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb dítěte, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství – aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Komunitní a domácí péče

VOŠ PRIGO v rámci skupiny PRIGO spolupracuje s Vysokou školou sociálně správní. Studenti se tak v rámci interní spolupráce s touto školou seznámí se sociálními a komunitními specifiky regionu, pochopí význam pojmu „komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb dětí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-kraj-stát-národ-svět. Předmět je koncipován jako teoretický celek. Zaměřuje se na zdraví dětí, rodin a skupin v komunitě. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřováni dětských pacientů/klientů ve vlastních sociálních podmínkách.

1. Primární péče v ČR. Ošetřovatelství v primární péči v ČR – práce sestry.
2. Rozvoj komunitní péče ve vyspělých zemích a v ČR.
3. Komunita a komunitní péče.
4. Poskytovatelé komunitní péče.
5. Cílové skupiny komunitní péče.
6. Domácí péče. Management domácí péče, poskytovatelé domácí péče.
7. Ošetřovatelské modely aplikované v komunitní péči.
8. Etické a právní aspekty.
9. Ošetřovatelský proces u dětského pacienta/klienta v komunitní a domácí péči, zhodnocení a posouzení aktuálního stavu, aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, plánování ošetřovatelské péče, realizace, vyhodnocení.

Etika v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na etický přístup k životu a vzdělání, podporuje a rozvíjí u studentů cit pro etiku, a to nejen v rámci teoretického vyučování, ale také účastí na mimoškolních akcích. Etický přístup je jedním ze základních pilířů ukotvených v PriorityGO přístupu, který rozvíjí kompetence studentů všech škol skupiny PRIGO. Samotný předmět je koncipován jako teoretický. Zaměřuje se na etické otázky vykonávání ošetřovatelské profese, seznamuje s integrací etických principů do Etického kodexu nelékařského zdravotnického pracovníka, dotýká se i etických dilemat v jednání a chování zdravotnických profesionálů vůči pacientům/klientům. Pomáhá studentům najít a formulovat vlastní etická východiska a schopnost je obhájit.

1. Etika – vědní obor, základní pojmy, význam etiky v ošetřovatelské praxi.
2. Etické kodexy a normy v práci sestry.
3. Evropská charta práv a svobod, Úmluva o dětských právech.
4. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
5. Helsinská deklarace.
6. Mezinárodní pravidla pro chování sestry z roku 1964.
7. Etické normy v ošetřovatelském povolání.
8. Základní úkoly sestry (ICN 1973).
9. Práva pacientů, dětí.
10. Specifická práva podle věku pacientů a specifických ošetřovatelských oblastí.
11. Etické a morální aspekty v rozdílných kulturách respektování hodnot, tradic a náboženských přesvědčení, rovnost mužů a žen v kontextu kultur.
12. Aktuální etické problémy v ošetřovatelském povolání, např. thanatologie, práva umírajícího dítěte a jeho rodiny, eutanázie, transplantologie a zákonná úprava v ČR, asistovaná reprodukce, interrupce, sterilizace, problematika obětí domácího násilí, CAN, právní úprava platná v ČR.
13. Kvalita života a etický přístup k předčasně narozeným dětem, handicapovaným dětem.

Ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské a praktickou část cvičení z oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u dětí. Výuka se zaměřuje na faktory přispívající ke zdravému startu do života a k fyziologickému růstu a vývoji dítěte. Modul se věnuje hrozbám pro zdraví dětí a péči o ně v nemocnici, reakcím dětí na onemocnění a hospitalizaci, komunikaci s dětmi, zvládání bolesti u dětí, vztahy s rodiči a role všeobecné sestry při péči o nemocné dítě.

Medicínský management
1. Obor pediatrie, jeho vývoj, koncepce a strategie pediatrické péče, problematika, zdravotní stav dětské populace, přehled jednotlivých oborů pediatrie.
2. Růst a vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji.
3. Výživa dítěte.
4. Systém primární pediatrické péče, úloha lékaře a sestry v preventivní péči, depistáž a dispenzarizace, systém očkování.
5. Systém zdravotní péče o novorozence, systém zařízení rané péče.
6. Fyziologie novorozeneckého období.
7. Patologický novorozenec.
8. Novorozenec s nízkou porodní hmotností.
9. Nezralý novorozenec – specifika pediatrické péče
10. Nejčastější onemocnění dětského věku, jejich patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a léčba
11. Sociální pediatrie

Ošetřovatelský management
1. Vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji a zdraví dítěte – posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze, aktuální a potenciální potřeby, uspokojování potřeb dětí různých věkových skupin, stanovení ošetřovatelské diagnózy, cíle ošetřovatelské péče, realizace ošetřovatelského procesu, vyhodnocení.
2. Specifika ošetřovatelských postupů v pediatrické péči.
3. Psychomotorický vývoj dítěte.
4. Ošetřovatelský proces o fyziologického novorozence.
5. Ošetřovatelský proces u patologického novorozence.
6. Diferenciální diagnostika nejčastějších neonatologických patologií, ošetřovatelské intervence.
7. Ošetřovatelský proces u novorozence s NPH.
8. Ošetřovatelský proces u nezralého novorozence.
9. Ošetřovatelský proces u dětí

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o děti po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje dětské sestry na ošetřovatelskou péči o chirurgického dětského nemocného včetně spolupráce s rodiči dětí. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život dítěte a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.

Medicínský management
1. Chirurgická propedeutika
2. Traumatologie
3. Obecná dětská chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění:
4. Dětská urologie
5. Dětská hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
6. Transplantologie
7. Dětská ortopedie
8. Dětská neurochirurgie
9. Dětská onkochirurgie
10. Plastická chirurgie
11. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu dítěte v závislosti na základní diagnóze
2. Předoperační příprava a pooperační péče u dětských pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění
5. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské urologii
6. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii
7. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské ortopedii
9. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské neurochirurgii:
10. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské onkochirurgii:
11. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě.

Obecná a vývojová psychologie

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání, uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života. Předmět formuje vztah k povolání, rozvíjí profesní kompetence a učí studenty aplikovat psychologické teorie v praxi. Studenti získají studiem vývojové psychologie sebedůvěru a nadhled nad situací, ve které musí jednat s pacienty různého věku. Jsou schopni empatie, porozumění a tím i účinnějšího jednání s pacienty, zákonnými zástupci nezletilého. Jsou schopni pomoci při řešení problémů a použít přiměřené intervenční postupy k posílení jejich odolnosti.

Obecná psychologie
1. Psychologie jako věda – předmět a odvětví psychologie, vztah k jiným vědním disciplínám, využití psychologie v praxi.
2. Determinace lidské psychiky, vědomí a nevědomí, spánek a snění, kognitivní procesy, motivační a emocionální procesy, regulační vlastnosti, výkonová a dynamická složka osobnosti, metody psychologie.
3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti – jejich třídění
4. Psychologie osobnosti a její vývoj v procesu socializace.
5. Struktura a vlastnosti osobnosti – motivační, temperamentové a citové vlastnosti, charakterově-volní vlastnosti, vlastnosti učení.
6. Faktory zkreslující poznávání a posuzování osobnosti.
7. Sebepojetí, sebehodnocení a autoregulace osobnosti

Vývojová psychologie
1. Vymezení pojmu ontogenetická psychologie, její vztah k ostatním psychologickým disciplínám.
2. Periodizace vývoje – srovnání Freuda, Piageta, Eriksona.
3. Zákonitosti a principy vývoje, výzkumné, diagnostické i psychoterapeutické metody vývojové psychologie.
4. Přehled ontogenetického vývoje. Prenatální období, postup zrání plodu, nedonošenost a její důsledky. Porod – různé přístupy k vedení porodu, působení prenatálních a perinatálních faktorů.
5. Novorozenecké období, popis základních reflexů, vývoj analyzátorů, rané formy učení, prosociální reakce, interakce matka – dítě, potřeby novorozence, vývoj lokomotoriky, něžná náruč rodičů.
6. Kojenecké období. Gesellovy vývojové zákonitosti. Vývoj lokomotoriky, řečové a sociální reakce. Teorie mateřské deprivace, citové a sociální potřeby, typy interakce rodič – dítě.
7. Období batolete. Vývoj řeči. Jemná a hrubá motorika, intelektové schopnosti, postup socializace. Různá pojetí procesu socializace, personalizace, individualizace.
8. Předškolní věk – kognitivní vývoj od symbolického k názornému myšlení, interiorizace sociálních norem, role, význam hry. Vývoj morálního cítění. Problematika školní zralosti
9. Školní věk. Jeho specifika, faktory vlivu na školní prospěch, autorita učitele, adaptace na školní prostředí, kooperace vs. soutěživost.
10. Pubescence (prepuberta a puberta). Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj, osobnostní zvraty, rané sexuální zkušenosti, profesionální orientace, životní orientace, sebepojetí. Vliv vrstevnické skupiny.
11. Adolescence. Časové vymezení, biologické, psychické a sociální změny, kognitivní vývoj.
12. Raná, střední a pozdní dospělost. Specifika, sociální role, pracovní a reprodukční podmínky. Životní styl, rodina a její vývoj. Tvůrčí činnost.
13. Stárnutí a stáří. Involuční změny a jejich bio-psycho-sociální pojetí.
14. Techniky cvičení se specifikací na jednotlivá vývojová období.
15. Nácvik využití stimulačních podnětů při práci s dětmi.
16. Nácvik situací, jak předcházet nevhodným reakcím v důsledku přecitlivělosti na různé podněty v odlišných věkových stadiích.
17. Porozumění pro frustrující situaci dospívajících.
18. Kontakt s rodičem, zákonným zástupcem nezletilého.
19. Výchovné problémy v jednotlivých věkových obdobích, význam rodinné terapie.

Management a řízení kvality

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Tady opět studenti profitují ze spolupráce s Vysokou školou sociálně správní. Zkušenosti z oblasti sociální péče jsou studentům předávány odborníky majícími bohaté praktické zkušenosti s managementem a řízením v této oblasti. Studenti se naučí metodikám vypracování standardů pro přímou ošetřovatelskou péči a metodám auditní činnosti. Cílem je rozvoj znalostí a chápání organizování a poskytování efektivní a progresivní ošetřovatelské péče spolu s analytickými a kritickými dovednostmi. Předmět poskytuje orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.

1. Management, význam a uplatnění v ošetřovatelství.
2. Koncepční rámec managementu.
3. Osobní management, osobnost manažera, práce manažera 1., 2. a 3. úrovně.
4. Management času.
5. Management lidských zdrojů, marketing, management konfliktu.
6. Personální management.
7. Management organizační jednotky.
8. Management kvality ošetřovatelské péče, standardy, auditní činnost.
9. Management změn, krizový management.
10. Informační systémy a komunikace v managementu ošetřovatelství.
11. Administrativa v ošetřovatelství.
12. Způsoby úhrady zdravotní péče.
13. Ekonomika zdravotnického zařízení a finanční zajištění zdravotní péče.
14. Podnikatelská činnost ve zdravotnictví a její ekonomické aspekty.
15. Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR, ekonomika péče o zdraví, ekonomika zdravotnictví, funkce státu v ekonomice zdravotnictví.
16. Systémy zdravotního pojištění a jejich charakteristika.
17. Způsoby úhrady zdravotní péče a klasifikační systémy, které se pro úhradu zdravotní péče používají.
18. Financování zdravotnictví, základní principy financování zdravotnické péče ambulantní, lůžkové, financování lékáren a léků.
19. Zdravotnická instituce jako firma, podmínky pro činnost zdravotnické instituce, řízení finančních toků zdravotnického zařízení.
20. Účetnictví a daňová evidence.

Pedagogika a edukace v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO má silné zázemí pro výuku pedagogicky zaměřených předmětů. Studenti mohou využívat speciální učebnu pro výuku předškolní pedagogiky přímo v areálu Mateřské školy PRIGO, případně se formou náslechů účastnit samotné výuky v partnerské mateřské škole. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je zaměřen na získání základních vědomostí z pedagogiky a didaktiky a jejich využití při výchovném působení sestry na jedince, rodinu, komunitu a účastníky kvalifikačního a celoživotního vzdělávání. Sestra se naučí základním krokům edukačního procesu a jeho praktické aplikaci nejen u dětí, ale i u dalších členů rodiny a zdravotnického týmu.

1. Pedagogika jako věda:
2. Kognitivní, psychomotorické, afektivní cíle edukace
3. Didaktika a tvorba edukačního programu
4. Specifika edukace u dětí, metody a formy skupinové a individuální edukační činnosti
5. Vypracování edukačního portfolia, edukačních intervencí v ošetřovatelských plánech

Metodika výchovné péče a herní terapie

Modul je koncipován jako praktický. Studenti VOŠ PRIGO mají možnost formou náslechů či praktických ukázek procvičit teoretické znalosti z předmětu. K tomu jim mimo jiné slouží i speciální učebna umístěná přímo v jedné z mateřských škol skupiny PRIGO.. Praktická cvičení v metodice výchovné péče navazují na poznatky z oborů psychologie, pedagogiky a komunikací a uvádí studenty do problematiky výchovných aktivit a herních činností pro děti všech věkových kategorií ve zdraví i v době nemoci. Jedná se o jeden ze základních modulů v přípravě diplomované dětské sestry, neboť významně rozvíjí vztah studentů k dětem, formuje jejich vztah k povolání a rozvíjí jejich profesní kompetence ve vztahu k nemocným dětem. Metodika výchovné péče přispívá k pochopení důležitosti zajištění výchovných činností a herních aktivit pro děti při pobytu v nemocničním prostředí. Modul učí studenty zmírňovat zdravotní problémy nemocných dětí prostřednictvím hry, odvádět pozornost dětí od nemoci, bolesti i průběhu medicínských a ošetřovatelských výkonů. Modul v sobě zahrnuje i využití prvků edukace dětí formou her a s využitím hraček. Modul učí studenty chápat prožívání dítěte ve zdraví i v nemoci, učí je podporovat vztahy mezi rodiči a dětmi a podporuje rozvoj komunikačních dovedností studentů. Obousměrná mezigenerační komunikace je jednou z klíčových kompetencí studentů VOŠ PRIGO a její prohlubování je jedním ze základních pilířů výuky v souladu s principy PRIrityGO. Učí studenty chápat život dítěte zdravého i nemocného v jeho souvislostech a pomáhá jim aplikovat získané vědomosti do ošetřovatelské praxe.

1. Zásady výchovného působení na děti, výchovné principy.
2. Způsoby motivace dětí k činnostem.
3. Prevence konfliktů mezi dětmi při činnostech.
4. Výchovné metody a prostředky.
5. Didaktické pomůcky, metodika při používání vizuálních, auditivních a audiovizuálních pomůcek, výběr vzhledem k věku a onemocnění dítěte.
6. Hra jako prostředek výchovy.
7. Významy hry pro dítě.
8. Dělení her z hlediska psychologického a pedagogického.
9. Usměrňování a řízení her.
10. Hra jako prostředek výchovy.
11. Hračka, význam, požadavky, druhy hraček pro různá věková období.
12. Nácvik práce s loutkou, druhy loutek, vedení loutek, jednoduchá scénka s loutkou, využití loutky v zátěžových situacích – improvizace.
13. Uspokojování potřeb novorozence, baby masáž, klokaní metoda.
14. Metodika výchovné péče u zdravých a nemocných dětí
15. Zásady sestavování herních a výchovných aktivit, zaměření na zvláštnosti jednotlivých věkových období.
16. Metodika výchovné péče u nemocných dětí.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

ROZSAH DENNÍ: 7 týdnů/ zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 7 týdnů/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

2.ročník – letní období

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu v dětském věku.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese dětské sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů, charta práv hospitalizovaného dítěte.
7. Komunikace s dětským pacientem a jeho zákonným zástupcem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, pozorování dítěte, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u dětí v jednotlivých oborech pediatrie a dětské chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u dětských pacientů.
12. Péče o novorozence a kojence.
13. Podpora kojení.
14. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii, gynekologii a porodnictví metodou ošetřovatelského procesu.
15. Edukace dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
16. Hra, význam hry.

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte

Modul je koncipován jako teoreticko – praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce dětské sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role dětské sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína- postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester – vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb dítěte, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství – aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Výzkum v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na rozvoj vědeckého potenciálu svých pedagogů i studentů a je pravidelným řešitelem projektů. Studenti tak mají možnost nenásilnou formou získat zkušenosti s aplikací výzkumných metod, mají možnost zapojit se do již probíhajících nebo nových projektů a naučit se tak základům vědeckého myšlení. Předmět je koncipován jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Studenty naučí základům kritického vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků. Součástí modulu je připravit metodicky studenta k přípravě a následně k tvorbě absolventské práce tak, aby uměl vypracovat v požadované kvalitě absolventskou práci. Součástí přípravy absolventské práce je také zvládnutí prezentace a její následné obhájení.

1. Charakteristika vědeckého výzkumu a ošetřovatelského výzkumu.
2. Podíl sestry na výzkumné činnosti.
3. Historie ošetřovatelského výzkumu.
4. Terminologie v ošetřovatelském výzkumu.
5. Fáze ošetřovatelského výzkumu.
6. Metodologie výzkumu.
7. Realizace výzkumu.
8. Prezentace výsledků výzkumné činnosti, publikování výsledku výzkumu.
9. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství.

Komunitní a domácí péče

VOŠ PRIGO v rámci skupiny PRIGO spolupracuje s Vysokou školou sociálně správní. Studenti se tak v rámci interní spolupráce s touto školou seznámí se sociálními a komunitními specifiky regionu, pochopí význam pojmu „komunita“, její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb dětí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-kraj-stát-národ-svět. Předmět je koncipován jako teoretický celek. Zaměřuje se na zdraví dětí, rodin a skupin v komunitě. Uvědomí si nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. Naučí se ošetřováni dětských pacientů/klientů ve vlastních sociálních podmínkách.

1. Primární péče v ČR. Ošetřovatelství v primární péči v ČR – práce sestry.
2. Rozvoj komunitní péče ve vyspělých zemích a v ČR.
3. Komunita a komunitní péče.
4. Poskytovatelé komunitní péče.
5. Cílové skupiny komunitní péče.
6. Domácí péče. Management domácí péče, poskytovatelé domácí péče.
7. Ošetřovatelské modely aplikované v komunitní péči.
8. Etické a právní aspekty.
9. Ošetřovatelský proces u dětského pacienta/klienta v komunitní a domácí péči, zhodnocení a posouzení.

Ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské a praktickou část cvičení z oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u dětí. Výuka se zaměřuje na faktory přispívající ke zdravému startu do života a k fyziologickému růstu a vývoji dítěte. Modul se věnuje hrozbám pro zdraví dětí a péči o ně v nemocnici, reakcím dětí na onemocnění a hospitalizaci, komunikaci s dětmi, zvládání bolesti u dětí, vztahy s rodiči a role všeobecné sestry při péči o nemocné dítě.

Medicínský management
1. Obor pediatrie, jeho vývoj, koncepce a strategie pediatrické péče, problematika, zdravotní stav dětské populace, přehled jednotlivých oborů pediatrie.
2. Růst a vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji.
3. Výživa dítěte.
4. Systém primární pediatrické péče, úloha lékaře a sestry v preventivní péči, depistáž a dispenzarizace, systém očkování.
5. Systém zdravotní péče o novorozence, systém zařízení rané péče.
6. Fyziologie novorozeneckého období.
7. Patologický novorozenec.
8. Novorozenec s nízkou porodní hmotností.
9. Nezralý novorozenec – specifika pediatrické péče
10. Nejčastější onemocnění dětského věku, jejich patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a léčba
11. Sociální pediatrie

Ošetřovatelský management
1. Vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji a zdraví dítěte – posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze, aktuální a potenciální potřeby, uspokojování potřeb dětí různých věkových skupin, stanovení ošetřovatelské diagnózy, cíle ošetřovatelské péče, realizace ošetřovatelského procesu, vyhodnocení.
2. Specifika ošetřovatelských postupů v pediatrické péči.
3. Psychomotorický vývoj dítěte.
4. Ošetřovatelský proces o fyziologického novorozence.
5. Ošetřovatelský proces u patologického novorozence.
6. Diferenciální diagnostika nejčastějších neonatologických patologií, ošetřovatelské intervence.
7. Ošetřovatelský proces u novorozence s NPH.
8. Ošetřovatelský proces u nezralého novorozence.
9. Ošetřovatelský proces u dětí s
• nemocemi dýchacího ústrojí
• poruchami imunity a alergickými onemocněními
• gastroenterologickými onemocněními
• kardiologickými onemocněními
• endokrinologickými chorobami
• nemocemi krve a nádory
• nefrologickými chorobami
• zánětlivými onemocněními pojiva

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o děti po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje dětské sestry na ošetřovatelskou péči o chirurgického dětského nemocného včetně spolupráce s rodiči dětí. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život dítěte a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.

Medicínský management
1. Chirurgická propedeutika
2. Traumatologie
3. Obecná dětská chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění
4. Dětská urologie
5. Dětská hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
6. Transplantologie
7. Dětská ortopedie
8. Dětská neurochirurgie
9. Dětská onkochirurgie
10. Plastická chirurgie
11. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu dítěte v závislosti na základní diagnóze
2. Předoperační příprava a pooperační péče u dětských pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění
5. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské urologii
6. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii
7. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské ortopedii
9. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské neurochirurgii
10. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské onkochirurgii
11. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě

Ošetřovatelská péče v dětské neurologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské, praktickou část cvičení v oblasti ošetřovatelské. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují nervový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

Medicínský management
1. Vyšetřovací metody v neurologii – objektivní vyšetření, speciální vyšetřovací metody.
2. Symptomy a syndromy neurologických onemocnění – bolesti hlavy, poruchy vědomí, poruchy hybnosti.
3. Vrozené vývojové vady a poruchy psychomotorického vývoje.
4. Záchvatovitá onemocnění – epilepsie, křečové stavy
5. Autismus.
6. Dětská mozková obrna.
7. Neuroinfekce.
8. Nádorová onemocnění mozku.
9. Cévní onemocnění mozku.
10. Roztroušená mozkomíšní skleróza.
11. Onemocnění periferní nervové soustavy.
12. Neuromuskulární onemocnění.

Ošetřovatelský management
1. Základní posouzení aktuálního stavu dětského pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na typu diagnózy, věku dítěte.
3. Edukační činnost ve vztahu k prevenci progrese již vzniklého onemocnění.
4. Psychosociální a etická problematika neurologických onemocnění.

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové gynekologii a porodnictví

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, jehož cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie ženských pohlavních orgánů, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění, seznámit studenty s poznatky o náhlých příhodách v gynekologii a o současné dostupné antikoncepci. Cílem porodnictví je osvojit si základní poznatky z fyziologie a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí. Předmět studenty rovněž seznamuje s preventivními prohlídkami dívek od narození do věku 19 let, s léčbou onemocnění a poranění rodidel, poruch menstruačního cyklu, genetických anomálií, vrozených vývojových vad a poradenstvím v oblasti antikoncepce.

Medicínský management
1. Poruchy anatomie a fyziologie rodidel; zvláštnosti vyšetřovacích metod v dětské gynekologii.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie v gynekologii dětí a dospívajících
3. Plánované rodičovství
4. Fyziologické a patologické těhotenství a porod.
5. Ošetření novorozence (včetně resuscitace novorozence).
6. Šestinedělí – fyziologické, patologické.
7. Akutní příhody v gynekologii a porodnictví.
8. Sexuální týrání, zneužívání dětí.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.
6. Zvláštnosti ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, edukační činnost

Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a paliativní péče

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje studenty o zcela odlišném biologickém chování nádorů v dětském věku a o specifikách dětských nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v dětské onkologii, kterou je chemoterapie se všemi svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Poskytuje informace o potřebách dětských pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o dítě, které trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Nejčastější nádory dětského věku, odlišnosti přístupu k dětským nádorům.
2. Dětská hematologie.
3. Léčba symptomů u dětí.
4. Zvláštnosti paliativní péče v pediatrii.
5. Hospicová a domácí hospicová péče v pediatrii.
6. Ošetřovatelský proces u dětí v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
7. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné děti.
8. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Sociální psychologie

Předmět sociální psychologie vede k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti, ovlivňování člověka kulturním a společenským prostředím. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí. Ve spolupráci s Vysokou školou sociálně správní, která je součástí skupiny PRIGO a která se právě ve svých oborech zaměřuje na sociální práce, pak studenti získané teoretické znalosti doplňují o praktické aspekty regionálních vlivů Moravskoslezského kraje. Předmět je koncipován jako teoretickopraktický. Seznamuje studenty se základní psychosociální terminologií, s psychosociálními procesy v různých vývojových etapách dítěte i rodiče a jejich charakteristikou, s rozvojem psychosociálních potřeb v rodině, komunitě ve zdraví i nemoci. Poskytuje informace o typických způsobech prožívání, uvažování i chování v jednotlivých fázích lidského života s ohledem na sociální prostředí. Předmět rozvíjí funkční vnímání psychosociálních vztahů a jevů v rámci profesní přípravy studentky, rozvíjí profesní kompetence a učí studenty aplikovat psychosociální vědomosti v praxi. Studenti získají studiem sociální psychologie nadhled nad situací a tím holistické vnímání individuálních psychosociálních potřeb dětského klienta a jeho rodiny. Porozuměním psychosociálních potřeb klienta rozvíjí student schopnost empatie, účinnějšího jednání s dětským pacientem a zákonným zástupcem nezletilého. Absolvováním modulu získá student vědomosti a dovednosti, na nichž může postupně rozvíjet svoje kompetence nejen ve vztahu ke klientům a jejich zákonným zástupcům, ale i v rámci své osobnosti a autoregulace.

1. Sociální psychologie jako předmět a vztah k jiným vědám, přínos pro praxi sestry.
2. Socializace jedince
3. Sociální percepce, vztahy a interakce, sociální postoje, konflikty, konformita.
4. Sociální skupina
5. Náročné životní situace
6. Poruchy socializace – neúspěšná socializace

Zdravotnická psychologie

Předmět zdravotnická psychologie je chápán jako teoreticko-praktický se zaměřením na využití základních poznatků v ošetřovatelské praxi. Studenti jsou vedeni tak, aby se orientovali v teoretických základech zdravotnické psychologie a dokázali je aplikovat v kontaktu s pacienty, klienty a jejich rodinami na všech úsecích zdravotní péče i v kontaktu se zdravotnickými pracovníky. Studenti se učí reflektovat odlišnosti v prožívání nemoci a v postoji ke zdraví u dospělých a dětských pacientů, klientů různých kultur, rozumět změnám v chování pacientů, klientů na jednotlivých odděleních a vhodně s nimi jednat a komunikovat. Proto jsou nedílnou součástí výuky situačně a problémově zaměřená cvičení. Obsah předmětu tvoří pojmy jako např. stres a jeho zvládání včetně reakce pacientů/klientů na nemoci, hospitalizaci, změněný vzhled těla, ztrátu blízké osoby, smrt a umírání. Cílem předmětu je vést k porozumění dopadů nemoci na lidské chování a mentální procesy.

1. Úvod do předmětu – vymezení klinické psychologie mezi psychologickými vědami, obsah klinické psychologie a její spolupráce s ostatními lékařskými obory. Nemoc jako náročná životní situace – definice nemoci a zdraví.
2. Psychologická problematika nemocného a nemoci. Osobnostní vlastnosti nemocného. Změny osobnosti vyvolané onemocněním. Obraz nemoci a změny psychiky pod vlivem onemocnění, další vlivy nemoci na oblast emoční, motivační, gnostickou a možnosti vlivu nemoci. Autoplastický obraz nemoci a jeho podmíněnost. Postoj k nemoci. Prožívání nemoci v čase. Pojem psychosomatické medicíny – psychosomatické obtíže a somatopsychické obtíže.
3. Nemocné dítě ve zdravotnickém prostředí – osobnost, projevy chování, adaptace na prostředí, adaptace na nemoc. Psychologická problematika hospitalizace. Neurotizace, deprivace, deprivační syndrom.
4. Zdravotník a nemocný. Osobnost dětské sestry, vztah mezi sestrou a nemocným dítětem, vztah mezi sestrou a rodinnými příslušníky. Iatropatogenie, sorrorigenie, placebo efekt. Interpersonální vztahy ve zdravotnictví. Profesionální chování. Profesionální deformace. Konflikty, řešení konfliktů. Psychohygiena ve zdravotnictví.
5. Psychologická péče o nemocné dítě a dítě s postižením – příprava dítěte na hospitalizaci, příjem dítěte do nemocnice, uspokojování potřeb dítěte, příprava dítěte na diagnostický a léčebný proces v různých věkových skupinách. Psychika chronicky a akutně nemocné dítěte, předoperační a pooperační problematika u dětí a jejich rodičů
6. Psychologická problematika dětí s vrozenými a získanými vadami – poruchy sluchu a jejich vliv na psychiku dítěte, poruchy zraku a jejich vliv na psychiku dítěte, vady řeči a fatické poruchy z psychologického hlediska, psychologická problematika mentálně postižených dětí. Psychologická problematika rodičů předčasně narozených dětí, novorozenců s vrozenými vadami či nemocemi.
7. Problematika týraného dítěte.
8. Kvalita života předčasně narozeného dítěte, nemocného dítěte a dítěte s postižením.
9. Problematika smrti a umírání, základy thanatologie. Bolest. Psychologická problematika onkologicky nemocných dětí. Psychologická problematika resuscitace dětí.
10. Psychoterapie a její význam.

Management a řízení kvality

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů a se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Tady opět studenti profitují ze spolupráce s Vysokou školou sociálně správní. Zkušenosti z oblasti sociální péče jsou studentům předávány odborníky majícími bohaté praktické zkušenosti s managementem a řízením v této oblasti. Studenti se naučí metodikám vypracování standardů pro přímou ošetřovatelskou péči a metodám auditní činnosti. Cílem je rozvoj znalostí a chápání organizování a poskytování efektivní a progresivní ošetřovatelské péče spolu s analytickými a kritickými dovednostmi. Předmět poskytuje orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.

1. Management, význam a uplatnění v ošetřovatelství.
2. Koncepční rámec managementu.
3. Osobní management, osobnost manažera, práce manažera 1., 2. a 3. úrovně.
4. Management času.
5. Management lidských zdrojů, marketing, management konfliktu.
6. Personální management.
7. Management organizační jednotky.
8. Management kvality ošetřovatelské péče, standardy, auditní činnost.
9. Management změn, krizový management.
10. Informační systémy a komunikace v managementu ošetřovatelství.
11. Administrativa v ošetřovatelství.
12. Způsoby úhrady zdravotní péče.
13. Ekonomika zdravotnického zařízení a finanční zajištění zdravotní péče.
14. Podnikatelská činnost ve zdravotnictví a její ekonomické aspekty.
15. Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR, ekonomika péče o zdraví, ekonomika zdravotnictví, funkce státu v ekonomice zdravotnictví.
16. Systémy zdravotního pojištění a jejich charakteristika.
17. Způsoby úhrady zdravotní péče a klasifikační systémy, které se pro úhradu zdravotní péče používají.
18. Financování zdravotnictví, základní principy financování zdravotnické péče ambulantní, lůžkové, financování lékáren a léků.
19. Zdravotnická instituce jako firma, podmínky pro činnost zdravotnické instituce, řízení finančních toků zdravotnického zařízení.
20. Účetnictví a daňová evidence

Metodika výchovné péče a herní terapie

Modul je koncipován jako praktický. Studenti VOŠ PRIGO mají možnost formou náslechů či praktických ukázek procvičit teoretické znalosti z předmětu. K tomu jim mimo jiné slouží i speciální učebna umístěná přímo v jedné z mateřských škol skupiny PRIGO.. Praktická cvičení v metodice výchovné péče navazují na poznatky z oborů psychologie, pedagogiky a komunikací a uvádí studenty do problematiky výchovných aktivit a herních činností pro děti všech věkových kategorií ve zdraví i v době nemoci. Jedná se o jeden ze základních modulů v přípravě diplomované dětské sestry, neboť významně rozvíjí vztah studentů k dětem, formuje jejich vztah k povolání a rozvíjí jejich profesní kompetence ve vztahu k nemocným dětem. Metodika výchovné péče přispívá k pochopení důležitosti zajištění výchovných činností a herních aktivit pro děti při pobytu v nemocničním prostředí. Modul učí studenty zmírňovat zdravotní problémy nemocných dětí prostřednictvím hry, odvádět pozornost dětí od nemoci, bolesti i průběhu medicínských a ošetřovatelských výkonů. Modul v sobě zahrnuje i využití prvků edukace dětí formou her a s využitím hraček. Modul učí studenty chápat prožívání dítěte ve zdraví i v nemoci, učí je podporovat vztahy mezi rodiči a dětmi a podporuje rozvoj komunikačních dovedností studentů. Obousměrná mezigenerační komunikace je jednou z klíčových kompetencí studentů VOŠ PRIGO a její prohlubování je jedním ze základních pilířů výuky v souladu s principy PRIrityGO. Učí studenty chápat život dítěte zdravého i nemocného v jeho souvislostech a pomáhá jim aplikovat získané vědomosti do ošetřovatelské praxe.

1. Zásady výchovného působení na děti, výchovné principy.
2. Způsoby motivace dětí k činnostem.
3. Prevence konfliktů mezi dětmi při činnostech.
4. Výchovné metody a prostředky.
5. Didaktické pomůcky, metodika při používání vizuálních, auditivních a audiovizuálních pomůcek, výběr vzhledem k věku a onemocnění dítěte.
6. Hra jako prostředek výchovy.
7. Významy hry pro dítě.
8. Dělení her z hlediska psychologického a pedagogického.
9. Usměrňování a řízení her.
10. Hra jako prostředek výchovy.
11. Hračka, význam, požadavky, druhy hraček pro různá věková období.
12. Nácvik práce s loutkou, druhy loutek, vedení loutek, jednoduchá scénka s loutkou, využití loutky v zátěžových situacích – improvizace.
13. Uspokojování potřeb novorozence, baby masáž, klokaní metoda.
14. Metodika výchovné péče u zdravých a nemocných dětí
15. Zásady sestavování herních a výchovných aktivit, zaměření na zvláštnosti jednotlivých věkových období.
16. Metodika výchovné péče u nemocných dětí.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

ROZSAH DENNÍ: 7 týdnů/ letní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 7 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Odborná praxe II – letní prázdniny

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta.

ROZSAH DENNÍ: 4 týdny/ letní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 4 týdny/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

3.ročník – zimní období

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu v dětském věku.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese dětské sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů, charta práv hospitalizovaného dítěte.
7. Komunikace s dětským pacientem a jeho zákonným zástupcem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, pozorování dítěte, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u dětí v jednotlivých oborech pediatrie a dětské chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u dětských pacientů.
12. Péče o novorozence a kojence.
13. Podpora kojení.
14. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii, gynekologii a porodnictví metodou ošetřovatelského procesu.
15. Edukace dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
16. Hra, význam hry.

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte

Modul je koncipován jako teoreticko – praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce dětské sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role dětské sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína- postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester – vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb dítěte, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství – aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny

Výzkum v ošetřovatelství

VOŠ PRIGO dbá na rozvoj vědeckého potenciálu svých pedagogů i studentů a je pravidelným řešitelem projektů. Studenti tak mají možnost nenásilnou formou získat zkušenosti s aplikací výzkumných metod, mají možnost zapojit se do již probíhajících nebo nových projektů a naučit se tak základům vědeckého myšlení. Předmět je koncipován jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Studenty naučí základům kritického vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků. Součástí modulu je připravit metodicky studenta k přípravě a následně k tvorbě absolventské práce tak, aby uměl vypracovat v požadované kvalitě absolventskou práci. Součástí přípravy absolventské práce je také zvládnutí prezentace a její následné obhájení.

1. Charakteristika vědeckého výzkumu a ošetřovatelského výzkumu.
2. Podíl sestry na výzkumné činnosti.
3. Historie ošetřovatelského výzkumu.
4. Terminologie v ošetřovatelském výzkumu.
5. Fáze ošetřovatelského výzkumu.
6. Metodologie výzkumu.
7. Realizace výzkumu.
8. Prezentace výsledků výzkumné činnosti, publikování výsledku výzkumu.
9. Etické principy vědecké práce v ošetřovatelství.

Ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské a praktickou část cvičení z oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u dětí. Výuka se zaměřuje na faktory přispívající ke zdravému startu do života a k fyziologickému růstu a vývoji dítěte. Modul se věnuje hrozbám pro zdraví dětí a péči o ně v nemocnici, reakcím dětí na onemocnění a hospitalizaci, komunikaci s dětmi, zvládání bolesti u dětí, vztahy s rodiči a role všeobecné sestry při péči o nemocné dítě.

Medicínský management
1. Obor pediatrie, jeho vývoj, koncepce a strategie pediatrické péče, problematika, zdravotní stav dětské populace, přehled jednotlivých oborů pediatrie.
2. Růst a vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji.
3. Výživa dítěte.
4. Systém primární pediatrické péče, úloha lékaře a sestry v preventivní péči, depistáž a dispenzarizace, systém očkování.
5. Systém zdravotní péče o novorozence, systém zařízení rané péče.
6. Fyziologie novorozeneckého období.
7. Patologický novorozenec.
8. Novorozenec s nízkou porodní hmotností.
9. Nezralý novorozenec – specifika pediatrické péče
10. Nejčastější onemocnění dětského věku, jejich patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a léčba
11. Sociální pediatrie

Ošetřovatelský management
1. Vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji a zdraví dítěte – posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze, aktuální a potenciální potřeby, uspokojování potřeb dětí různých věkových skupin, stanovení ošetřovatelské diagnózy, cíle ošetřovatelské péče, realizace ošetřovatelského procesu, vyhodnocení.
2. Specifika ošetřovatelských postupů v pediatrické péči.
3. Psychomotorický vývoj dítěte.
4. Ošetřovatelský proces o fyziologického novorozence.
5. Ošetřovatelský proces u patologického novorozence.
6. Diferenciální diagnostika nejčastějších neonatologických patologií, ošetřovatelské intervence.
7. Ošetřovatelský proces u novorozence s NPH.
8. Ošetřovatelský proces u nezralého novorozence.
9. Ošetřovatelský proces u dětí

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o děti po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje dětské sestry na ošetřovatelskou péči o chirurgického dětského nemocného včetně spolupráce s rodiči dětí. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život dítěte a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.

Medicínský management
1. Chirurgická propedeutika
2. Traumatologie
3. Obecná dětská chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění
4. Dětská urologie
5. Dětská hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
6. Transplantologie
7. Dětská ortopedie
8. Dětská neurochirurgie
9. Dětská onkochirurgie
10. Plastická chirurgie
11. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu dítěte v závislosti na základní diagnóze
2. Předoperační příprava a pooperační péče u dětských pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění
5. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské urologii.
6. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii.
7. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské ortopedii.
9. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské neurochirurgii
10. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské onkochirurgii
11. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě.

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb dětských pacientů změněných v souvislosti s psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života dítěte, ale i rodiny. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních různých forem zdravotních služeb.

Medicínský management
1. Duševní poruchy v dětském věku – úvod do problematiky – terminologie, příznaky, klasifikační systémy, zdravotní služby v pedopsychiatrii v ČR.
2. Mentální retardace.
3. Děti s vývojovou poruchou.
4. Děti s psychotickou poruchou.
5. Děti s afektivní poruchou.
6. Děti s neurotickými a úzkostnými poruchami.
7. Děti s poruchami chování a emocí.
8. Děti s psychickými poruchami se somatickými projevy.
9. Děti s poruchou příjmu potravy.
10. Návyková rizika u dětí a dospívajících – závislost na návykových látkách – odvykací syndrom – etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence.
11. Specifické otázky dětské psychiatrie – týrané, sexuálně zneužívané a zanedbávané dítě. Münchhausenův syndrom by proxy. Suicidalita v dětském věku.
12. Terapie v dětské a dorostové psychiatrii – psychofarmaka a biologické léčebné metody, elektrokonvulzivní terapie, psychoterapie.

Ošetřovatelský management
1. Ošetřovatelský proces v péči o duševně nemocné děti. Organizace péče o děti s duševní poruchou, organizační formy ošetřovatelské péče, hospitalizace, režim oddělení. Specifika práce sestry v dětské a dorostové psychiatrii.
2. Specifická ošetřovatelská péče o děti s mentální retardací poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
3. Specifická ošetřovatelská péče o děti s vývojovou poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
4. Specifická ošetřovatelská péče o děti s psychotickou poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
5. Specifická ošetřovatelská péče o dítě s afektivní poruchou poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
6. Specifická ošetřovatelská péče o dítě s neurotickými a úzkostnými poruchami poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
7. Specifická ošetřovatelská péče o děti s poruchami chování a emocí poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
8. Specifická ošetřovatelská péče o děti s psychickými poruchami se somatickými projevy poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
9. Specifická ošetřovatelská péče o děti s poruchou příjmu potravy poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
10. Specifická ošetřovatelská péče o děti s akutní intoxikací a se závislostí poskytovaná v návaznosti na posouzení potřeb dítěte, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských činností. Realizace ošetřovatelského plánu. Plán a realizace edukace. Poradenská činnost.
11. Strategie při výskytu mimořádných situací – agrese, útěk, restriktivní postupy, zajištění bezpečného prostředí, krizová intervence.
12. Příprava a péče o dítě během a po speciálních terapeutických postupech.
13. Deklarace práv duševně postižených lidí.

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové gynekologii a porodnictví

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, jehož cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie ženských pohlavních orgánů, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění, seznámit studenty s poznatky o náhlých příhodách v gynekologii a o současné dostupné antikoncepci. Cílem porodnictví je osvojit si základní poznatky z fyziologie a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí. Předmět studenty rovněž seznamuje s preventivními prohlídkami dívek od narození do věku 19 let, s léčbou onemocnění a poranění rodidel, poruch menstruačního cyklu, genetických anomálií, vrozených vývojových vad a poradenstvím v oblasti antikoncepce.

Medicínský management
1. Poruchy anatomie a fyziologie rodidel; zvláštnosti vyšetřovacích metod v dětské gynekologii.
2. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie v gynekologii dětí a dospívajících
3. Plánované rodičovství
4. Fyziologické a patologické těhotenství a porod.
5. Ošetření novorozence (včetně resuscitace novorozence).
6. Šestinedělí – fyziologické, patologické.
7. Akutní příhody v gynekologii a porodnictví.
8. Sexuální týrání, zneužívání dětí.

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze.
2. Aktuální a potenciální potřeby, stanovení ošetřovatelské diagnózy.
3. Cíl ošetřovatelské péče.
4. Realizace ošetřovatelského procesu.
5. Vyhodnocení.
6. Zvláštnosti ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, edukační činnost.

Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a paliativní péče

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje studenty o zcela odlišném biologickém chování nádorů v dětském věku a o specifikách dětských nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v dětské onkologii, kterou je chemoterapie se všemi svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Poskytuje informace o potřebách dětských pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o dítě, které trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Nejčastější nádory dětského věku, odlišnosti přístupu k dětským nádorům.
2. Dětská hematologie.
3. Léčba symptomů u dětí.
4. Zvláštnosti paliativní péče v pediatrii.
5. Hospicová a domácí hospicová péče v pediatrii.
6. Ošetřovatelský proces u dětí v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
7. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné děti.
8. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče o děti v dermatovenerologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb dětských pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují kožní systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Klinické projevy onemocnění kůže a sliznic.
3. Vrozená onemocnění kůže – ichtyóza.
4. Ekzémy, atopický ekzém, akné.
5. Lupénka.
6. Alopecie, vitiligo.
7. Infekční onemocnění kůže, sliznic a přídatných kožních orgánů.
8. Nádorová onemocnění kůže.
9. Venerologická onemocnění.
10. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče o děti ve stomatologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb dětských pacientů v souvislosti s chorobami, které postihují ústa a dentici. Klade důraz na individuální péči o děti, na zásady správné ústní hygieny.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Dentální hygiena.
3. Patologie dutiny ústní.
4. Vrozené poruchy dentice.
5. Zánětlivá onemocnění v dutině ústní.
6. Parodontologie.
7. Úrazy, akutní stavy ve stomatologii.
8. Zubní kaz a jeho prevence.
9. Instrumentování v zubní ordinaci, dentální materiály.
10. Ošetřovatelský proces u dětských klientů/pacientů se stomatologickým onemocněním.
11. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu dětského pacienta/klienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Zdravotnická psychologie

Předmět zdravotnická psychologie je chápán jako teoreticko-praktický se zaměřením na využití základních poznatků v ošetřovatelské praxi. Studenti jsou vedeni tak, aby se orientovali v teoretických základech zdravotnické psychologie a dokázali je aplikovat v kontaktu s pacienty, klienty a jejich rodinami na všech úsecích zdravotní péče i v kontaktu se zdravotnickými pracovníky. Studenti se učí reflektovat odlišnosti v prožívání nemoci a v postoji ke zdraví u dospělých a dětských pacientů, klientů různých kultur, rozumět změnám v chování pacientů, klientů na jednotlivých odděleních a vhodně s nimi jednat a komunikovat. Proto jsou nedílnou součástí výuky situačně a problémově zaměřená cvičení. Obsah předmětu tvoří pojmy jako např. stres a jeho zvládání včetně reakce pacientů/klientů na nemoci, hospitalizaci, změněný vzhled těla, ztrátu blízké osoby, smrt a umírání. Cílem předmětu je vést k porozumění dopadů nemoci na lidské chování a mentální procesy.

1. Úvod do předmětu – vymezení klinické psychologie mezi psychologickými vědami, obsah klinické psychologie a její spolupráce s ostatními lékařskými obory. Nemoc jako náročná životní situace – definice nemoci a zdraví.
2. Psychologická problematika nemocného a nemoci. Osobnostní vlastnosti nemocného. Změny osobnosti vyvolané onemocněním. Obraz nemoci a změny psychiky pod vlivem onemocnění, další vlivy nemoci na oblast emoční, motivační, gnostickou a možnosti vlivu nemoci. Autoplastický obraz nemoci a jeho podmíněnost. Postoj k nemoci. Prožívání nemoci v čase. Pojem psychosomatické medicíny – psychosomatické obtíže a somatopsychické obtíže.
3. Nemocné dítě ve zdravotnickém prostředí – osobnost, projevy chování, adaptace na prostředí, adaptace na nemoc. Psychologická problematika hospitalizace. Neurotizace, deprivace, deprivační syndrom.
4. Zdravotník a nemocný. Osobnost dětské sestry, vztah mezi sestrou a nemocným dítětem, vztah mezi sestrou a rodinnými příslušníky. Iatropatogenie, sorrorigenie, placebo efekt. Interpersonální vztahy ve zdravotnictví. Profesionální chování. Profesionální deformace. Konflikty, řešení konfliktů. Psychohygiena ve zdravotnictví.
5. Psychologická péče o nemocné dítě a dítě s postižením – příprava dítěte na hospitalizaci, příjem dítěte do nemocnice, uspokojování potřeb dítěte, příprava dítěte na diagnostický a léčebný proces v různých věkových skupinách. Psychika chronicky a akutně nemocné dítěte, předoperační a pooperační problematika u dětí a jejich rodičů
6. Psychologická problematika dětí s vrozenými a získanými vadami – poruchy sluchu a jejich vliv na psychiku dítěte, poruchy zraku a jejich vliv na psychiku dítěte, vady řeči a fatické poruchy z psychologického hlediska, psychologická problematika mentálně postižených dětí. Psychologická problematika rodičů předčasně narozených dětí, novorozenců s vrozenými vadami či nemocemi.
7. Problematika týraného dítěte.
8. Kvalita života předčasně narozeného dítěte, nemocného dítěte a dítěte s postižením.
9. Problematika smrti a umírání, základy thanatologie. Bolest. Psychologická problematika onkologicky nemocných dětí. Psychologická problematika resuscitace dětí.
10. Psychoterapie a její význam.

Základy legislativy a práva

Mezioborová spolupráce v rámci VOŠ PRIGO umožňuje studentům využívat nadstandardního zázemí z právní oblasti, včetně cvičné soudní síně. Předmět studenty seznamuje s platnými právními předpisy, které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků, pacientů, klientů, dětí a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů. Seznamuje studenty s pracovně právními otázkami, zprostředkovává základní poznatky v oblasti aplikovaného práva. Důraz je kladen na praktické využití těchto poznatků v praxi zdravotnického pracovníka.

1. Základy práva – právo, právní systém, právní normy, právní vztahy.
2. Ústavní právo – Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.
3. Právní normy ve zdravotnictví – zdravotní služby, pracovníci ve zdravotnictví, zdravotní pojištění, léčiva a zdravotnické prostředky, ochrana veřejného zdraví, návykové látky. Aktuální zdravotnické právní předpisy a jejich prováděcí předpisy.
4. Odpovědnost zdravotnického pracovníka při výkonu povolání, odpovědnost ve zdravotnictví – pracovněprávní odpovědnost, občanskoprávní odpovědnost, trestní odpovědnost, smluvní a obchodně právní odpovědnost, disciplinární odpovědnost.
5. Práva pacientů, práva hospitalizovaného dítěte.
6. Pracovní právo – zásady pracovního práva, právo na práci, subjekty, pracovněprávní vztahy.
7. Trestní právo – přestupky ve zdravotnictví, přestupkové řízení, trestné činy ve zdravotnictví, trestní řízení.
8. Soukromé podnikání – základní pojmy, živnostenský zákon, obchodní zákoník, nestátní zdravotnická zařízení.
9. Občanské právo – subjekty, plná moc, smlouvy, vlastnictví.
10. Zdravotní pojištění – pojištěnci, práva a povinnosti pojištěnců, plátci pojistného, zdravotní pojišťovny, zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění.

Speciální pedagogika

Předmětem modulu je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. VOŠ PRIGO se soustavně zabývá integrací jedinců se speciálními potřebami. V této oblasti spolupracuje s vysokoškolským pracovištěm partnerské Vysoké školy sociálně správní – CEMNAS, které se zabývá metodikou identifikace těchto jedinců a způsobem jejich začleňování do společnosti. Studenti se tedy v rámci modulu seznámí se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání dětí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození. Dětská sestra získá znalosti ke zmírnění nebo odstranění poruch sociálních vztahů ovlivněním vad, které jsou jejich příčinami, a současně získá dovednosti pro práci s handicapovanými. Modul je koncipován jako teoretický.

1. Speciální pedagogika jako vědní obor – pojem, cíle, předmět zkoumání, vztah speciální pedagogiky a defektologie, proces transformace, vývoj oboru.
2. Výchova, vzdělávání a základní metody práce
• vzdělávání jedinců s handicapem, práce a zaměstnání pro znevýhodněné osoby,
• právo a lidé s postižením, sociální péče, sociální podpora a sociální služby,
• základní metody práce s klienty se smyslovými vadami (zrakové, sluchové),
• základní metody práce s klienty s mentálními poruchami a poruchami chování,
• základní metody práce s klienty s řečovými vadami,
• základní metody práce s klienty s tělesnými a pohybovými vadami,
• problematika chronicky nemocných různých věkových kategorií z hlediska SPP,
• specifika přístupu k jedincům s kombinovaným postižením.
3. Pedagogická diagnostika
• základy pedagogické diagnostiky a její využitelnost v sociálně výchovné péči,
• prevence, diagnostika, terapie a poradenství ve speciální pedagogice,
4. Sociálně patologické jevy, nejčastější psychické poruchy
• sociálně patologické jevy, jejich příčiny a prevence,
• nejčastější psychické poruchy a základní metody práce s jedinci s psychickými poruchami různých věkových kategorií, vhodná výchovná péče,
• výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování, narušenou sociální adaptaci a sociálním znevýhodněním,
• vývojové zvláštností v dětském věku, nutnost včasné diagnostiky,
• nejčastější příčiny školní neúspěšnosti, specifické poruchy učení, výchovná péče o děti s vývojovými zvláštnostmi.

Zdravotně sociální problematika

V rámci tohoto předmětu studenti VOŠ PRIGO využívají spolupráci s Vysokou školou sociálně správní, která je členem skupiny škol PRIGO. Studenti se mohou v rámci partnerské spolupráce zapojit do projektů a aktivit z oblasti sociální práce v regionu a aplikovat tak získané teoretické zkušenosti. Samotný modul Zdravotně sociální problematika je koncipován jako teoretický. Obsah modulu směřuje k získání vědomostí v oblasti sociálně zdravotní péče v ČR. Seznamuje studenty se zdravotně sociální prací, metodami sociální práce a to převážně sociální práci s rodinou a dětmi. Zabývá se postavením etnických skupin v české společnosti a poukazuje na specifickou práci se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Student absolvováním modulu získá základní orientaci v systému sociálních služeb a bude moci podávat základní poradenství svým budoucím pacientům a klientům.

1. Zdravotně sociální politika WHO.
2. Systém veřejného zdravotnictví ČR.
3. Sociální práce.
4. Systém sociálního zabezpečení – sociální péče, sociální pojištění, státní sociální podpora.
5. Zákon o sociálních službách, standardy kvality sociální práce.
6. Klasifikace sociálních služeb a organizace poskytující sociální služby.
7. Metody sociální práce – individuální sociální práce, skupinová sociální práce, komunitní sociální práce.
8. Náhradní rodinná péče – svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounské péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručenství.
11. Ochranná výchova, ústavní výchova.
12. Rodina, sociální práce s rodinnou, sanace rodiny, rodinná terapie.
13. Syndrom CAN – specifika péče o děti zanedbávané, týrané a zneužívané
14. Sociálně právní ochrana dětí v ČR.
15. Specifika sociální práce s etniky, imigranty a cizinci.
16. Specifika sociální práce se zdravotně znevýhodněnými dětmi.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

ROZSAH DENNÍ: 8 týdnů/ zimní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 8 týdnů/ zimní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

3.ročník – letní období

Cizí jazyk – Anglický jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání. Rozvíjet znalosti a kompetence v oblasti anglického jazyka získané na střední škole směrem k vyšší úrovni B1 SERR. Získat jazykové a stylistické schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické strategické se zaměřením na odbornou, zdravotnickou a ošetřovatelskou tematiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu v dětském věku.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese dětské sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů, charta práv hospitalizovaného dítěte.
7. Komunikace s dětským pacientem a jeho zákonným zástupcem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, pozorování dítěte, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u dětí v jednotlivých oborech pediatrie a dětské chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u dětských pacientů.
12. Péče o novorozence a kojence.
13. Podpora kojení.
14. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii, gynekologii a porodnictví metodou ošetřovatelského procesu.
15. Edukace dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
16. Hra, význam hry.

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte

Modul je koncipován jako teoreticko – praktický. Představuje základy profese s důrazem na roli a funkce dětské sestry. Jsou prezentovány základní znalosti, dovednosti nezbytné pro vykonávání praxe. Ošetřovatelství je zařazeno do kontextu zdravotní péče a multidisciplinárního zdravotního týmu. Pozornost je věnována profesionálnímu rozvoji a sebehodnocení jako nezbytné součásti uvědomování si role dětské sestry v rámci morálních hodnot. Obsah modulu tvoří filozofie a historie ošetřovatelství, metodologie ošetřovatelství – ošetřovatelský proces a jeho komponenty, lidské potřeby v oblasti péče o zdraví populace. Vymezuje podstatu ošetřovatelských teorií a koncepčních modelů včetně jejich využití pro praxi. Seznamuje s péčí o klienta, pacienta s ohledem na jeho etnická, kulturní a duchovní specifika.

1. Historie a vývoj oboru ošetřovatelství, vývoj vzdělávání sester.
2. Ošetřovatelství jako vědní disciplína- postavení ošetřovatelství v systému věd, definice, metaparadigma, vymezení základní ošetřovatelské terminologie.
3. Charakteristické rysy moderního ošetřovatelství, holismus.
4. Role a funkce sester – vývoj role, pozice a prestiž ve společnosti, profesionální image sestry.
5. Regulace ošetřovatelské profese, registrace zdravotnických pracovníků, kompetence sester v ČR, legislativní rámec.
6. Klasifikace potřeb zdravého i nemocného jedince, proces uspokojování potřeb dítěte, potřeby a ošetřovatelství.
7. Ošetřovatelský proces jako systémová metoda řešení problémů.
8. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství – aplikace v ošetřovatelském procesu a praxi, ošetřovatelská dokumentace.
9. Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelský audit. Standardizace terminologie v ošetřovatelství.
10. Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče, teorie transkulturního ošetřovatelství.
11. Národnostní, etnické a kulturní menšiny v ČR, migrace a její důsledky.
12. Specifika ošetřovatelské péče o vybrané národnostní, etnické a kulturní menšiny.

Multikulturní ošetřovatelství

VOŠ PRIGO v souladu s PriorityGO principy vede své studenty k tomu, aby se orientovali v dnešním multikulturním světě. Studenti mají možnost účastnit se výměnných pobytů na zahraničních univerzitách a rozvíjet tak své ošetřovatelské kompetence. Předmět je koncipován jako teoretický, který učí sestru kvalitně ošetřovat nemocné jiných kultur a etnik, tzn. nemocné s odlišnými potřebami a prioritami. Rovněž ji připravuje na větší diverzifikaci klientů (různorodost kulturní, národnostní, etnickou apod.). Tato připravenost se týká nejenom ošetřovatelství, ale také oblasti legislativní, politické a vzdělávací. Cílem je poskytnout vhodnou a účinnou podporu a pomoc ve zdraví a nemoci při respektování specifik každého cizince.

1. Transkulturní ošetřovatelství a globalizace zdravotní péče, historické souvislosti.
2. Multikulturní výchova, vymezení pojmů, cíle.
3. Ošetřovatelský proces v multikulturním/transkulturním ošetřovatelství.
4. Spiritualita a religiozita v ošetřovatelství (oficiální církve, náboženské sekty).
5. Komunikace s cizinci ve zdravotnickém zařízení, komunikační bariéry.
6. Etické aspekty a komunikační etiketa v multikulturním ošetřovatelském přístupu.
7. Kulturní a etnické dimenze zdraví, choroby a smrti.
8. Postavení cizinců a národnostních menšin v ČR, problémy soužití majority a minority.
9. Současná multikulturní společnost u nás a ve světě, důsledky pro ošetřovatelskou péči.
10. Globalizace zdravotní péče.

Ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretickou část tvoří přednášky z oblasti medicínské a praktickou část cvičení z oblasti ošetřovatelské. Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti pro poskytování individuální ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u dětí. Výuka se zaměřuje na faktory přispívající ke zdravému startu do života a k fyziologickému růstu a vývoji dítěte. Modul se věnuje hrozbám pro zdraví dětí a péči o ně v nemocnici, reakcím dětí na onemocnění a hospitalizaci, komunikaci s dětmi, zvládání bolesti u dětí, vztahy s rodiči a role všeobecné sestry při péči o nemocné dítě.

Medicínský management
1. Obor pediatrie, jeho vývoj, koncepce a strategie pediatrické péče, problematika, zdravotní stav dětské populace, přehled jednotlivých oborů pediatrie.
2. Růst a vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji.
3. Výživa dítěte.
4. Systém primární pediatrické péče, úloha lékaře a sestry v preventivní péči, depistáž a dispenzarizace, systém očkování.
5. Systém zdravotní péče o novorozence, systém zařízení rané péče.
6. Fyziologie novorozeneckého období.
7. Patologický novorozenec.
8. Novorozenec s nízkou porodní hmotností.
9. Nezralý novorozenec – specifika pediatrické péče
10. Nejčastější onemocnění dětského věku, jejich patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a léčba
11. Sociální pediatrie

Ošetřovatelský management
1. Vývoj zdravého dítěte a změny ve vývoji a zdraví dítěte – posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta v závislosti na základní diagnóze, aktuální a potenciální potřeby, uspokojování potřeb dětí různých věkových skupin, stanovení ošetřovatelské diagnózy, cíle ošetřovatelské péče, realizace ošetřovatelského procesu, vyhodnocení.
2. Specifika ošetřovatelských postupů v pediatrické péči.
3. Psychomotorický vývoj dítěte.
4. Ošetřovatelský proces o fyziologického novorozence.
5. Ošetřovatelský proces u patologického novorozence.
6. Diferenciální diagnostika nejčastějších neonatologických patologií, ošetřovatelské intervence.
7. Ošetřovatelský proces u novorozence s NPH.
8. Ošetřovatelský proces u nezralého novorozence.
9. Ošetřovatelský proces u dětí.

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a zahrnuje přednášky a cvičení z oblasti ošetřovatelské péče o děti po chirurgickém řešení onemocnění. Připravuje dětské sestry na ošetřovatelskou péči o chirurgického dětského nemocného včetně spolupráce s rodiči dětí. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v jednotlivých chirurgických oborech, s etiologií, symptomatologií, diagnostikou i léčbou v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii včetně řešení popálenin. Modul řeší dopad nemoci na život dítěte a jeho rodiny, zdravotní péči a rehabilitaci. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.

Medicínský management
1. Chirurgická propedeutika
2. Traumatologie
3. Obecná dětská chirurgie včetně chirurgického řešení vrozených vývojových vad (VVV).
Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin chirurgických onemocnění
4. Dětská urologie
5. Dětská hrudní a cévní chirurgie, kardiochirurgie
6. Transplantologie
7. Dětská ortopedie
8. Dětská neurochirurgie
9. Dětská onkochirurgie
10. Plastická chirurgie
11. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě

Ošetřovatelský management
1. Posouzení aktuálního stavu dítěte v závislosti na základní diagnóze
2. Předoperační příprava a pooperační péče u dětských pacientů.
3. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí s traumatickým postižením
4. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po chirurgickém řešení vrozených vývojových vad a onemocnění.
5. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské urologii
6. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské hrudní a cévní chirurgii, kardiochirurgii
7. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí po transplantaci orgánu.
8. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské ortopedii
9. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské neurochirurgii
10. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí v dětské onkochirurgii
11. Ošetřovatelský proces u nemocných dětí na plastické chirurgii.
12. Intenzivní péče o chirurgicky nemocné dítě.

Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a paliativní péče

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje studenty o zcela odlišném biologickém chování nádorů v dětském věku a o specifikách dětských nádorových onemocnění. Rovněž o základní léčbě v dětské onkologii, kterou je chemoterapie se všemi svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory. Poskytuje informace o potřebách dětských pacientů a jejich rodin, změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním. Seznamuje studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné péče, vede je k pochopení hospicové péče. Rovněž je seznámí s péčí o dítě, které trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu a pomoc jeho blízkým/pečujícím.

1. Nejčastější nádory dětského věku, odlišnosti přístupu k dětským nádorům.
2. Dětská hematologie.
3. Léčba symptomů u dětí.
4. Zvláštnosti paliativní péče v pediatrii.
5. Hospicová a domácí hospicová péče v pediatrii.
6. Ošetřovatelský proces u dětí v paliativní péči, s nádorovým a hematologickým onemocněním.
7. Psychosociální aspekty péče o nevyléčitelně nemocné děti.
8. Problematika bolesti, škálování, metody ovlivnění bolesti.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán realizace a vyhodnocení.

Intenzivní péče v pediatrii

Modul seznamuje studenty s informacemi ze základů anesteziologie, resuscitace a intenzivní ošetřovatelské péče, navazuje na ošetřovatelství předmětů jiných klinických oborů, rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů o specifické ošetřovatelské péči v této oblasti. Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, teoretickou část tvoří přednášky a praktickou část cvičení z oblasti ošetřovatelského managementu.

Medicínský management
1. Úvod do oboru
2. Anesteziologie, algeziologie.
3. Intenzivní péče u dětí

Ošetřovatelský management
1. Ošetřovatelský proces na ARO, JIP, operačním sále
2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u dětí v resuscitační a intenzivní péči

Ošetřovatelská péče o děti v otorinolaryngologii

Modul je koncipován jako teoretický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb dětských pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují ucho a sluch, krk a dutinu nosní a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Sluchové vady – screening, rehabilitace sluchových vad.
3. Získaná onemocnění ucha – zánětlivá a nezánětlivá, poranění, cizí tělesa.
4. Vrozená onemocnění – atrézie, rozštěpy.
5. Získaná onemocnění horních cest dýchacích – zánětlivá (adenoidní vegetace a adenotomie),
6. Zánětlivá a nezánětlivá onemocnění dutiny ústní a hltanu (tonzilitis a tonzilektomie), poranění, cizí tělesa.
7. Zánětlivá onemocnění hrtanu – laryngitis, epiglottis.
8. Předoperační a pooperační péče u dětí s adenotomií, s tonzilektomií,
9. Psychosociální a etická problematika otorinolaryngologických onemocnění – vady sluchu, odstáté ušní boltce
10. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu dětského pacienta/klienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče o děti v oftalmologii

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický, je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb dětských pacientů změněných v souvislosti s chorobami, které postihují oko a zrakový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Patofyziologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika a terapie u základních skupin onemocnění.
2. Oftalmologická propedeutika – anatomie a fyziologie zrakového ústrojí, vyšetřovací metody – tonometrie, gonioskopie, perimetr, specifické terapeutické postupy v oftalmologii, oftalmologický screening.
3. Patologie sítnice.
4. Vrozená a získaná onemocnění oka – glaukom, katarakta.
5. Zánětlivá onemocnění oka.
6. Refrakční vady, astigmatismus a nemoci okohybných svalů a nervů, ortoptická činnost.
7. Traumatické děje v oblasti oka a jejich následky, kompenzace.
8. Onemocnění přídatných orgánů.
9. Zhodnocení a posouzení aktuálního stavu dětského klienta/pacienta u výše uvedených diagnóz, aktuální a potenciální potřeby, ošetřovatelské diagnózy, cíl ošetřovatelské péče, plánování, edukační plán, realizace a vyhodnocení.

Ošetřovatelská péče o děti v infekčním lékařství

Modul je koncipován jako teoreticko-praktický a je součástí komplexu modulů z klinického ošetřovatelství. Studenty seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb dětských pacientů změněných v souvislosti s infekčními chorobami, které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti různých forem zdravotní péče.

1. Vyšetřovací a léčebné metody v infekčním lékařství, ochranný hygienicko-epidemiologický režim, karanténa, zásady BOZP při práci, specifika práce na infekčním oddělení.
2. Očkování v dětském věku.
3. Tuberkulóza.
4. Infekční onemocnění zažívacího traktu – průjmová onemocnění dětského věku, parazitární onemocnění.
5. Jaterní infekce – hepatitidy, mononukleóza.
6. Dětská infekční onemocnění – plané neštovice, spalničky, zarděnky, spála aj.
7. Herpetické infekce.
8. Infekční onemocnění CNS, Lymská borelióza.
9. HIV infekce.
10. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v závislosti na typu diagnózy u dítěte. Psychosociální a etická problematika infekčních onemocnění.

Ošetřovatelská péče v dětských zařízeních

Předmět je koncipován jako praktický celek. Seznamuje studenty se specifiky péče v léčebnách a ozdravovnách, kde jsou doléčovány chronicky nemocné nebo oslabené děti, ve stacionářích, které se soustřeďují na komplexní a diferencovanou péči a v dětských skupinách poskytujících výchovnou péči.

1. Ústavní péče – charakteristika ústavní péče, historie, současnost, rizika.
2. Odborné dětské léčebny, dětské psychiatrické léčebny, dětské ozdravovny, dětská centra, jesle, stacionáře.
3. Dítě vyžadující speciální péči – ohrožené dítě, rizikové dítě, sociálně maladaptované dítě, dítě s handicapem, nemocné dítě, nezaopatřené dítě. Systém rané péče.
4. Systém péče o dítě vyrůstající mimo vlastní rodinu.
5. Chronicky nemocné dítě.
6. Výchovně pedagogická činnost v dětských zařízeních.
7. Ošetřovatelský proces u dětí v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, stacionářích a jeslích.

Sociologie

Předmět je koncipován teoreticky. Studenti se seznámí se základními poznatky ze sociologie a antropologie ve vztahu k medicíně a ošetřovatelství, které budou zaměřeny na praktické využití při práci s dětskými pacienty a jejich rodiči. Cílem modulu je seznámit studenty se základními sociologickými a antropologickými pojmy, odbornou terminologií a základními problémy, jimiž se dlouhodobě sociologie a antropologie jako věda zabývá, dále pak jejich analýzou. Studenti získají poznatky o sociálních vztazích v rodině a profesní skupině, seznámí se s metodami a technikami sociologického výzkumu a možnostmi jejich využití při studiu a v profesní praxi. Dílčím cílem modulu je naučit studenty vnímat druhé jako jedinečné osobnosti, rovnocenné partnery bez ohledu na jejich sociální původ, národnost, sociální status apod., začleněné do systému sociálních vztahů.

1. Předmět sociologie – vznik, vývoj, metody a techniky výzkumu, disciplíny.
2. Sociologické teorie a významní představitelé, stručný vývoj sociálního myšlení.
3. Sociální útvary, procesy a sociální struktura.
4. Aplikovaná sociologie – sociologie nemoci a zdravotní péče, sociální změna a sociální mobilita.
5. Sociální patologie – deviace.
6. Náboženství a globalizace.
7. Sociologie rodiny.
8. Gender z pohledu pojetí světa.
9. Migrace – sociální, politická, ekonomická.
10. Problematika zdraví a nemoci ze sociologického hlediska.
11. Socializace pacienta (role pacienta, postavení pacienta ve funkčním systému nemocnice).

Zdravotně sociální problematika

V rámci tohoto předmětu studenti VOŠ PRIGO využívají spolupráci s Vysokou školou sociálně správní, která je členem skupiny škol PRIGO. Studenti se mohou v rámci partnerské spolupráce zapojit do projektů a aktivit z oblasti sociální práce v regionu a aplikovat tak získané teoretické zkušenosti. Samotný modul Zdravotně sociální problematika je koncipován jako teoretický. Obsah modulu směřuje k získání vědomostí v oblasti sociálně zdravotní péče v ČR. Seznamuje studenty se zdravotně sociální prací, metodami sociální práce a to převážně sociální práci s rodinou a dětmi. Zabývá se postavením etnických skupin v české společnosti a poukazuje na specifickou práci se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Student absolvováním modulu získá základní orientaci v systému sociálních služeb a bude moci podávat základní poradenství svým budoucím pacientům a klientům.

1. Zdravotně sociální politika WHO.
2. Systém veřejného zdravotnictví ČR.
3. Sociální práce.
4. Systém sociálního zabezpečení – sociální péče, sociální pojištění, státní sociální podpora.
5. Zákon o sociálních službách, standardy kvality sociální práce.
6. Klasifikace sociálních služeb a organizace poskytující sociální služby.
7. Metody sociální práce – individuální sociální práce, skupinová sociální práce, komunitní sociální práce.
8. Náhradní rodinná péče – svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounské péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení, poručenství.
11. Ochranná výchova, ústavní výchova.
12. Rodina, sociální práce s rodinnou, sanace rodiny, rodinná terapie.
13. Syndrom CAN – specifika péče o děti zanedbávané, týrané a zneužívané
14. Sociálně právní ochrana dětí v ČR.
15. Specifika sociální práce s etniky, imigranty a cizinci.
16. Specifika sociální práce se zdravotně znevýhodněnými dětmi.

Odborná praxe I

VOŠ PRIGO v rámci náplně předmětu Odborná praxe I. dohodla praktickou výuku v regionálních nemocničních zařízeních, jmenovitě Fakultní nemocnici Ostrava, Městské nemocnici Ostrava, Vítkovické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Havířov. Samotný předmět je koncipován jako praktický a tvoří klíčovou složku přípravy sester. Cílem modulu je vést studenty k poskytování komplexní ošetřovatelské péče metodou ošetřovatelského procesu. Odborná praxe probíhá v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní péči. Praxe se odehrává ve velmi komplexním sociálním prostředí a poskytuje příležitost k tomu, aby se studenti naučili propojovat kognitivní, psychomotorické a afektivní dovednosti. Tím se stávají kompetentnější k tomu, aby své dosavadní znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty dokázali použít v konkrétních klinických situacích a reagovat na individuální potřeby malého dítěte, adolescenta a dospělého.

ROZSAH DENNÍ: 6 týdnů/ letní období
ROZSAH KOMBINOVANÍ: 7 týdnů/ letní období

V případě že student již pracuje ve zdravotnickém zařízení, je možné si požádat o částečné uznání praxe. Posuzování žádostí je vždy individuální, je prováděno garantem zdravotnických oborů a vychází z typu zdravotnického zařízení a pracovního zařazení studenta.

Cizí jazyk – Německý jazyk

VOŠ PRIGO je školou s právem státní jazykové zkoušky, studenti mají tedy během studia také možnost získat osvědčení o státní jazykové zkoušce z německého jazyka. Cílem modulu je doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B1 podle SERR. Získat jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence lingvistické, sociolingvistické, pragmatické a strategické se zaměřením na zdravotnickou a ošetřovatelskou tématiku. Vytvořit předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání jazyka při výkonu povolání, komunikaci s pacientem, klientem, jeho rodinou, spolupracovníky a ostatním zdravotnickým personálem, pro práci s autentickými materiály ze zemí studovaného jazyka a pro další vzdělávání a růst ve zvoleném oboru. Kultivovat celkový osobní projev studenta, chování a vystupování ve vztahu k cizincům, usnadnit přístup k informacím, a tím umožnit vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí.

1. Problematika zdraví a zdravého životního stylu v dětském věku.
2. Zdravotnická zařízení – systém, činnost a provoz, zdravotnický personál.
3. Lidské tělo – anatomie a fyziologie.
4. Psychomotorický vývoj zdravého dítěte.
5. Zásady první pomoci.
6. Profese dětské sestry – příprava, pracovní náplň, role sestry v multidisciplinárním týmu, práva pacientů, charta práv hospitalizovaného dítěte.
7. Komunikace s dětským pacientem a jeho zákonným zástupcem.
8. Ošetřovatelský proces – ošetřovatelská anamnéza, získávání informací a jejich vyhodnocení, pozorování dítěte, ošetřovatelské diagnózy, plán, realizace, hodnocení ošetřovatelské péče
9. Ošetřovatelská péče – uspokojování základních a vyšších potřeb pacienta/klienta.
10. Ošetřovatelská péče u dětí v jednotlivých oborech pediatrie a dětské chirurgie (nemoci oběhového systému, respiračního, GIT, ORL, urologického, neurologického, hematologického).
11. Diagnostické a léčebné postupy, podávání léků a sledování jejich účinků u dětských pacientů.
12. Péče o novorozence a kojence.
13. Podpora kojení.
14. Ošetřovatelská péče o nemocné v pediatrii, gynekologii a porodnictví metodou ošetřovatelského procesu.
15. Edukace dětského pacienta a jeho zákonného zástupce.
16. Hra, význam hry.